Propisi MPU

Ukupno 121 - 142 od 142
Instrukcija ili naredba
Naziv Pravni izvor Prilog
Instrukcija o radu sa srankama u Sektoru za upravu Ministarstva pravde i uprave Interni dokument PDF icon INSTRUKCIJA
Uputstvo ili metodologija
Naziv Pravni izvor Prilog
Uputstvo o matičnoj knjizi, registru i ličom kartonu osuđenih lica, 28/10 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon Uputstvo o matičnoj knjizi, registru i ličnom kartonu osuđenih lica.pdf
Uputstvo o načinu rada, odgovornosti i obučavanju povjerenika, 28/10 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon Uputstvo o načinu rada, odgovornosti i obučavanju povjerenika.pdf
Uputstvo o sadržaju obrasca izvještaja o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku,13/98 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon Uputstvo.pdf
Procedura ili vodič
Naziv Pravni izvor Prilog
INDEKS REGISTAR INFORMACIJA U POSJEDU MINISTARSTVA Interni dokument PDF icon indeks_registar_informacija_u_posjedu_ministarstva.pdf
Obrazac 1 - zahtjev za pristup informacijama Interni dokument PDF icon obrazac_1_-_zahtjev_za_pristup_informacijama.pdf
Obrazac 2 - primjer zahtjeva za pristup informacija Interni dokument PDF icon obrazac_2_-_primjer_zahtjeva_za_pristup_informacija.pdf
Vodič za upis u registar udruženja - 2020. godina Interni dokument PDF icon vodic_za_upis_u_registar_udruzenja_-_mart_2020.pdf
Vodič za pristup informacijama i Rješenje o imenovanju službenika za informisanje Interni dokument PDF icon vodic_za_pristup_informacijama_i_rjesenje_o_imenovanju_sluzbenika_za_informisanje.pdf
Ostalo
Naziv Pravni izvor Prilog
Ogranizaciona shema Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo - 2019 Interni dokument PDF icon organizaciona_shema_ministarstva_-_2019.pdf
Protokol o postupanju u slučaju seksualnog i spolno zasnovanog uznemiravanja, kao oblika nasilja u organima uprave, javnim preduzećima, javnim ustanovama i pravnim licima čiji je osnivač Kanton Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 18/21 PDF icon 18/21
Poslovnik Skupštine Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 41/12-Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20 i 14/20 PDF icon 41/12-Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20, 14/20
Zaključak o vršenju poslova u vezi sa prodajom stanova čiji je nosilac prava raspolaganja Kanton Sarajevo, 11/98 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon Zaključak.pdf
Poslovnk o radu Vlade Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 4/16, 36/16, 43/20, 10/21 PDF icon 4/16, 36/16, 43/20, 10/21
Sporazum ili ugovor
Naziv Pravni izvor Prilog
Ugovor o djelu između Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo i Almedine Delalić Interni dokument PDF icon UGOVOR2
Ugovor o djelu između Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo i Dražena Vidakovića - PRUŽANJE KONSULTANTSKIH USLUGA od 19.10.2021. godine Interni dokument PDF icon UGOVOR
Ugovor o djelu između Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo i Dražena Vidakovića - PRUŽANJE KONSULTANTSKIH USLUGA Interni dokument PDF icon UGOVOR
Kolektivni ugovor za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' 6/20 PDF icon 6/20
Ugovor o djelu između Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo i Almedine Delalić Interni dokument PDF icon UGOVOR3
Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike u organima državne službe Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 14/21
Ugovor o djelu između Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo i Dražena Vidakovića - PRUŽANJE KONSULTANTSKIH USLUGA od 27.07.2021. godine Interni dokument PDF icon UGOVOR
Ugovor o djelu između Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo i Almedine Delalić Interni dokument PDF icon UGOVOR1