Propisi MPU

Ukupno 121 - 150 od 176
Odluka ili rješenje
Naziv Pravni izvor Prilog
ODLUKA - saglasnost Zamjeniku predsjednika Kantonalnog suda u Sarajevu za plaćanje naknade za rad Komisije za izbor državnog službenika Interni dokument PDF icon Odluka
Odluka - saglasnost Direktorici TVSA za angažman vanjskog saradnika - operater na dronu Interni dokument PDF icon Odluka
Odluka o osnivanju Javnog preduzeća "Televizija Kantona Sarajevo" d.o.o. Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 2/22 PDF icon Odluka
ODLUKA - Odbor državne službe za žalbe - implementacija Zakona o državnoj službi Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon Odluka
Odluka - saglasnost Zamjeniku predsjednika Kantonalnog suda u Sarajevu, za plaćanje naknade za polaganje stručnog ispita namještenika Alima Hasančevića Interni dokument PDF icon Odluka
Odluka - saglasnost Direktorici TVSA za angažman vanjskog saradnika Interni dokument PDF icon Odluka
ODLUKA - Agencija za državnu službu - implementacija Zakona o državnoj službi Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon Odluka
Odluka - saglasnost Zamjeniku predsjednika Kantonalnog suda u Sarajevu za prijem na praksu dva pripravnika-volontera, u Kantonalni sud u Sarajevu, do 31.12.2021. godine Interni dokument PDF icon Odluka
Odluka o prestanku važenja odluka Vlade Kantona Sarajevo, 4/12 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 4/12
Odluka o proglašenju Amandmana na Ustav Kantona Sarajevo L - LVII 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/17 PDF icon 31/17
Odluka o usvajanju programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele tekućih transfera utvrđenih Budžetom Kantona Sarajevo Ministarstva pravde i uprave za 2022. godinu - septembar 2022. 'Službene novine Kantona Sarajevo' 38/22 PDF icon Odluka
Odluka o standardima i kriterijima za imenovanje pravobranioca i zamjenika pravobranioca Pravobranilaštva Kantona Sarajevo, 36/05 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 36/05
Pravilnik
Naziv Pravni izvor Prilog
Pravilnik o ocjenjivanju državnih službenika, sa pratećim obrascima za ocjenjivanje 'Službene novine Kantona Sarajevo' 50/17 PDF icon 50/17
Pravilnik o radnim odnosima državnih službenika i namještenika Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 1/20 PDF icon 1/20
Pravilnik o provođenju Zakona o zaštiti ličnih podataka u Ministarstvu pravde i uprave Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 17/21 PDF icon 17/21
Pravilnik o metodologiji podnošenja izvještaja o izvršenju sankcija, 14/21 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 14/21
Pravilnik o izvršavanju rada za opće dobro na slobodi, 24/10 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 24/10
Pravilnik o postupku internog prijavljivanja korupcije i postupanju po prijavama u Ministarstvu pravde i uprave Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 43/22 PDF icon 43/22
Pravilnik o unutrasnjoj organizaciji Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo - 2019. godina 'Službene novine Kantona Sarajevo' 25/19 PDF icon 25/19
Pravilnik o javnim nabavkama 'Službene novine Kantona Sarajevo' 26/23 PDF icon 26/23
Pravilnik o plaćama i naknadama držvanih službenika i namještenika Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo Interni dokument 46/22 PDF icon Pravilnik
Pravilnik o obrascima, načinu vođenja i sadržaju evidencija o pruženoj pravnoj pomoći, 47/12, 52/12-Ispravka 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 47/12, 52/12
Pravilnik o naknadama i nagradama sudija porotnika Kantonalnog suda u Sarajevu i Općinskog suda u Sarajevu, 33/05, 33/06 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 33/05, 33/06
Pravilnik o službenoj legitimaciji tužioca, 34/08 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 34/08,PDF icon 9/16
Pravilnik o službenoj legitimaciji pravobranioca i zamjenika pravobranioca Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 25/20 PDF icon 25/20
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo - 2022. godina 'Službene novine Kantona Sarajevo' 35/22 PDF icon 35/22
Pravilnik o službenoj legitimaciji zaposlenika Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom 'Službene novine Kantona Sarajevo' 40/19 PDF icon 40/19
Pravilnik o poslovanju i vođenju evidencije u pravobranilaštvu,17/08 - Prečišćeni tekst, 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 17/08
Instrukcija ili naredba
Naziv Pravni izvor Prilog
Instrukcija o radu sa srankama u Sektoru za upravu Ministarstva pravde i uprave Interni dokument PDF icon INSTRUKCIJA
Uputstvo ili metodologija
Naziv Pravni izvor Prilog
Uputstvo o matičnoj knjizi, registru i ličom kartonu osuđenih lica, 28/10 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon Uputstvo o matičnoj knjizi, registru i ličnom kartonu osuđenih lica.pdf