Skip to main content
Please wait...

Sektor za finansijsko ekonomske poslove

Djelokrug Sektora za finansijsko ekonomske poslove

Sektor za finansijsko ekonomske poslove vrši poslove koji se odnose na: izrada prednacrta i nacrta Dokumenta okvirnog budžeta (DOB) Ministarstva; izrada prednacrta, nacrta i prijedloga budžeta Ministarstva; priprema dokumentacije za izradu godišnjeg obračuna Ministarstva; praćenje i vršenje nadzora nad realizacijom i izvršenjem budžeta Ministarstva sa odgovarajućim prijedlozima mjera; kontrola finansijskih transakcija u skladu sa odobrenim budžetom, odlukama, internim aktima i drugim propisima; izrada operativnih finansijskih planova Ministarstva; provođenje postupka nabavke roba i usluga u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama; finansijski poslovi vezani za trezorsko poslovanje iz nadležnosti Ministarstva; kontrola ispravnosti knjigovodstvene evidencije; analiza finansijskih izvještaja i zahtjeva za sredstvima iz budžeta korisnika iz nadležnosti Ministarstva; usaglašavanje knjigovodstvenog stanja Glavne knjige JRT sa evidencijom i pomoćnim knjigama Ministarstva; kontrola bruto bilansa Ministarstva; izrada periodičnih izvještaja i popunjavanje propisanih obrazaca; učešće u izradi analiza, informacija i izvještaja iz oblasti praćenja i realizacije budžeta Ministarstva; izrada Programa utroška sredstava tekućih transfera; provođenje postupka Javnog poziva za transfere neprofitnim organizacijama; izradi fiskalne procjene zakona i drugih propisa; dodjela sredstava iz Budžeta Kantona Sarajevo u skladu sa programom državne pomoći; učestvovanje u svim oblicima stručnog obrazovanja i usavršavanja koje se odnosi na propise iz nadležnosti Sektora, kao i u edukaciji iz oblasti finansija, računovodstva, poreza i doprinosa, planiranja i izrade budžeta; obavljanje svih računovodstvenih poslova u skladu sa zakonom i vršenje drugih stručnih poslova iz nadležnosti Sektora.