Sektor za pravosuđe i izvršenje sankcija i mjera

 

Djelokrug Sektora za pravosuđe i izvršenje sankcija i mjera

Sektor za pravosuđe i izvršenje sankcija i mjera vrši poslove koji se odnose na: izradu informacija, analiza i mišljenja iz djelokruga rada Sektora; stručnu obradu sistemskih i drugih pitanja koja služe za izradu zakona, drugih propisa i općih akata iz nadležnosti Sektora; učestvovanje u svim oblicima stručnog obrazovanja i usavršavanja; praćenje obavljanja poslova sudske uprave, saradnju sa predsjednikom suda u rješavanju pritužbi koje primi ministarstvo, a koje se odnose na sudsku upravu, suradnju sa predsjednikom suda radi unapređenja organizacije i poslovanja suda, prikupljanje statističkih podataka o radu sudova; praćenje i proučavanje izvršenja sankcija i mjera u Kantonu Sarajevo, analizu izvještaja o izvršenju pojedinih sankcija i mjera i predlaganje mjera za unaprijeđenje njihovog izvršenja; izvršenje alternativne sankcije rad za opće dobro na slobodi; izbor ustanova i organizacija radi izvršenja posebne obaveze obavljanja određenog rada izrečene maloljetnom učiniocu krivičnog djela; provođenje zakona o notarima u dijelu koji je u nadležnosti ministarstva, a naročito postupak izbora i imenovanja notara, razrješenja notara, postavljanja vršioca dužnosti notara, utvrđivanje ispunjenosti uslova za početak rada notara, razmatranja pritužbi protiv notara, pokretanja postupka za utvrđivanje disciplinske odgovornosti notara, nadzor na radom notara, određivanje broja i službenog sjedišta notara imenovanih za područje Kantona Sarajevo; razmatranje godišnjih izvještaja o radu Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo i Pravobranilaštva Kantona Sarajevo i davanje mišljenja ministarstva sa prijedlogom zaključaka Vladi i Skupštini Kantona Sarajevo; razmatranje i davanje saglasnosti na pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Pravobranilaštva Kantona Sarajevo; davanje stručnih mišljenja o dostavljenim prednacrtima, nacrtima i prijedlozima zakona i drugih propisa iz oblasti sudstva, tužilaštva, pravobranilaštva iz nadležnosti federalnih organa, odnosno organa Bosne i Hercegovine; pokretanje inicijative za donošenje, odnosno izmjene i dopune federalnih zakona i drugih propisa iz oblasti pravosuđa i izvršenja sankcija; davanje stručnih pravnih mišljenja i objašnjenja o primjeni propisa iz nadležnosti Sektora povodom upita građana, organa uprave, pravnih osoba i drugih subjekata; pripremanje odgovora na pitanja i inicijative poslanika Skupštine Kantona Sarajevo iz nadležnosti Sektora; vršenje i drugih stručnih poslova koje se odnose na nadležnost Ministarstva u ovoj oblasti.