Skip to main content
Please wait...

Pojedinačni akti Ministarstva

Naziv Pravni izvor Prilog
Odluka o isplati sredstava za objavu konkursa u Oslobođenju za notarskog pomoćnika u uredu notara Mubere Begić Žiga Interni dokument

Prilog

Sporazum o međusobnim pravima i obavezama u implementaciji Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo u budžetskoj 2023. godini Interni dokument

Prilog

Odluka o isplati sredstava za objavu konkursa u Službenim novinama FBiH za notarskog pomoćnika u uredu notara Mubere Begić Žiga Interni dokument

Prilog

Odluka Vlade o odobravanju isplate novčanih sredstava Savezu nacionalnih manjina Interni dokument

Prilog

Sporazum o dodjeli sredstava za realizaciju aktivnosti Saveza nacionalnih manjina Kantona Sarajevo Interni dokument

Prilog

Odluka - Sporazum o međusobnim pravima i obavezama sa ADS FBiH Interni dokument

Prilog

ODLUKA-odobravanje sredstava na ime objave rješenja o brisanju iz Registra Udruženja Vijeće mladih Općine Centar Interni dokument

Prilog

ODLUKA-odobravanje sredstava na ime usluge objavljivanja konkursa - popuna radnih mjesta u Ministarstvu pravde i uprave Interni dokument

Prilog

Odluka - Rješenje o brisanju iz registra Skijaškog saveza Kantona Sarajevo Interni dokument

Prilog

ODLUKA -odobravanje sredstava na ime usluge objavljivanja konkursa - notarski pomoćnik ureda Igora Jovovića Interni dokument

Prilog

Odluka - usluge objave konkursa za izbor notarskog pomoćnika u notarskom uredu Igora Jovović - Općina Centar Interni dokument

Prilog

Plan integriteta Ministarstva pravde i uprave - IZMJENE I DOPUNE 2023 Interni dokument

Prilog

Rješenje o izmjeni rješenja o imenovanju Komisije za polaganje stručnog ispita namještenika srednje školske spreme Interni dokument

Prilog

ODLUKA - Tumačenje Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike čl. 66. i 78. Interni dokument

Prilog

ODLUKA - Tumačenje Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike član 73. Interni dokument

Prilog

Odluka o odobravanju sredstava - izrada i ovjera Finansijskog izvještaja za 2022. godinu Interni dokument

Prilog

Odluka o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele tekućih transfera utvrđenih Budžetom Kantona Sarajevo za 2022. godinu Ministarstva pravde i uprave Interni dokument

Prilog

Rješenje o imenovanju Komisije za polaganje stručnog ispita namještenika srednje školske spreme Interni dokument

Prilog

Rješenje o visini naknade za upis udruženja u Registar udruženja 'Službene novine Kantona Sarajevo'

Prilog

Rješenje o imenovanju Komisije za uništavanje neupotrebljivih pečata Interni dokument

Prilog

Rješenje o visini naknade za troškove polaganja stručnog ispita namještenika srednje školske spreme Interni dokument

Prilog

Sporazum o dodjeli sredstava za realizaciju aktivnosti Saveza nacionalnih manjina Kantona Sarajevo Interni dokument

Prilog

Odluka o isplati sredstava za nabavku audiovizuelne opreme za potrebe JP Televizija Kantona Sarajevo Interni dokument

Prilog

Odluka Vlade o odobravanju isplate novčanih sredstava Savezu nacionalnih manjina Kantona Sarajevo Interni dokument

Prilog

Odlkuka o odobravanju sredstava Fondu za profesionalnu rehabilitaciju Interni dokument

Prilog

Odluka o odobravanju sredstava M Business Center - Merisa Kurtanović Interni dokument

Prilog

Odluka o odobravanju sredstava na ime naknade za prijem, obradu i kontrolu Finansijskog izvještaja za 2021. godinu Interni dokument

Prilog

Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za polaganje stručnog ispita namještenika srednje školske spreme Interni dokument

Prilog

Odluka - saglasnost Predsjednici Općinskog suda za zaključenje ugovora sa 15 lica na poslovima kurira Interni dokument

Prilog

Rješenje o formiranju Radnog tijela za provođenje projekata u oblasti digitalizacije javne uprave u Kantonu Sarajevo Interni dokument

Prilog