Propisi MPU

Ukupno 91 - 120 od 168
Odluka ili rješenje
Naziv Pravni izvor Prilog
Odluka o usvajanju programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele tekućih transfera utvrđenih Budžetom Kantona Sarajevo Ministarstva pravde i uprave za 2022. godinu - septembar 2022. 'Službene novine Kantona Sarajevo' 38/22 PDF icon Odluka
Odluka - saglasnost Zamjeniku predsjednika Kantonalnog suda u Sarajevu za prijem na praksu dva pripravnika-volontera Interni dokument PDF icon Odluka
Odluka o odobravanju sredstava - Službeni list - objava imenovanih notara 22.04.2021. Interni dokument PDF icon Odluka
Odluka o osnivanju skupština javnih preduzeća čiji je osnivač Kanton Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 25/09, 22/11, 1/13 i 21/14 PDF icon 25/09, 22/11, 1/13, 21/14
Odluka o odobravanju sredstava - Poništenje konkursa za izbor notara 18.03.2021. Interni dokument PDF icon Odluka
Odluka o registru zaposlenih u javnom sektoru na području Kanrtona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 9/19, 23/19, 6/21 PDF icon 9/19, 23/19, 6/21
ODLUKA - saglasnost Glavnoj kantonalnoj tužiteljici - troškovi službenog putovanja - Medina Džerahović Interni dokument PDF icon Odluka
Odluka - saglasnost Direktorici TVSA za angažman vanjskog saradnika Interni dokument PDF icon Odluka
Odluka o metodologiji izrade i donošenja programa rada i izvještaja o radu Vlade Kantona Sarajevo i kantonalnih organa 'Službene novine Kantona Sarajevo' 23/21, 52/21, 32/22 PDF icon 23/21, 52/21, 32/22
Odluka o odobravanju sredstava - Poništenje konkursa za izbor notara 19.02.2021. Interni dokument PDF icon Odluka
Odluka - saglasnost predsjednici Općinskog suda za plaćanje naknade za polaganje stručnog ispita za šest namještenika Interni dokument PDF icon Odluka
Odluka o ovlaštenju Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo za obavljanje procjene vrijednosti imovine (objekata), 21/97, 9/98 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 21/97,9/98
Odluka o osnivanju Javnog preduzeća "Televizija Kantona Sarajevo" d.o.o. Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 2/22 PDF icon Odluka
Odluka o odobravanju sredstava - Fond za prof. rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom 10.03.2021. Interni dokument PDF icon Odluka
Odluka - saglasnost Direktorici TVSA za angažman vanjskog saradnika Interni dokument PDF icon Odluka
Odluka o mjerama za unapređenje šalterskih službi u kantonalnim organima uprave i gradskim i općinskim službama za upravu,13/98 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 13/98
ODLUKA - saglasnost Glavnoj kantonalnoj tužiteljici - troškovi službenog putovanja Interni dokument PDF icon Odluka
Odluka o odobravanju sredstava - FIA 19.02.2021. Interni dokument PDF icon odluka_o_odobravanju_sredstava_-_fia_19.02.2021.pdf
Odluka - saglasnost Zamjeniku predsjednika Kantonalnog suda u Sarajevu za prijem na praksu dva pripravnika-volontera, u Kantonalni sud u Sarajevu, do 31.12.2021. godine Interni dokument PDF icon Odluka
Odluka o načinu obrazovanja i utvrđivanja visine naknade za rad radnih tijela koje obrazuje Vlada Kantona Sarajevo i rukovodioci kantonalnih organa državne službe 'Službene novine Kantona Sarajevo' 18/20 PDF icon 18/20
Odluka o proglašenju Amandmana XIX do XLII na Ustav Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 31/01
Odluka - saglasnost Direktorici TVSA za angažman vanjskog saradnika Interni dokument PDF icon Odluka
Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu pravde i uprave da izvrši obračun i isplatu naknade članovima Ekspertnog tima za izradu Protokola o postupanju u slučaju seksualnog uznemiravanja i nasilja Interni dokument PDF icon odluka.pdf
Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sedstava tekućih transfera utvrđenih izmjenama i dopunama Budžeta Kantona Sarajevo za 2020. godinu Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 22/20 PDF icon 22/20
Odluka o proglašenju Amandmana na Ustav Kantona Sarajevo L - LVII 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/17 PDF icon 31/17
Odluka - saglasnost Direktorici TVSA za angažman vanjskog saradnika - operater na dronu Interni dokument PDF icon Odluka
Odluka o proglašenju Amandmana XLIII do XLIX na Ustav Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 6/13
ODLUKA - Agencija za državnu službu - implementacija Zakona o državnoj službi Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon Odluka
ODLUKA - saglasnost Zamjeniku predsjednika Kantonalnog suda u Sarajevu za plaćanje naknade za rad Komisije za izbor državnog službenika Interni dokument PDF icon Odluka
Odluka o standardima i kriterijima za imenovanje pravobranioca i zamjenika pravobranioca Pravobranilaštva Kantona Sarajevo, 36/05 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 36/05