Sektor za pravne i ekonomske poslove

Djelokrug Sektora za pravne i ekonomske poslove

Sektor za pravne i ekonomske poslove vrši poslove koji se odnose na: izradu prednacrta, nacrta i prijedloga provedbenih propisa i općih akata (uredbe, pravilnici, uputstva) iz oblasti koje su u nadležnosti Ministarstva, nomotehnička obrada tih propisa, kao i pripremanje izmjena i dopuna tih propisa; pripremanje mišljenja na propise koje donosi Vlada Kantona; pripremanje prečišćenih tekstova zakona i drugih propisa iz nadležnosti Ministarstva; pripremanje odgovora na pitanja i inicijative poslanika Skupštine Kantona Sarajevo iz nadležnosti sektora; davanje pravnih mišljenja o prednacrtima, nacrtima i prijedlozima zakona i drugih propisa koje pripremaju resorna ministarstva, a donosi Skupština Kantona Sarajevo, Vlada Kantona Sarajevo i rukovodioci kantonalnih organa, sa aspekta njihove usklađenosti sa Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda i drugim pravnim aktima kojima je utvrđena zaštita ljudskih prava i osnovnih sloboda; stručnu obradu sistemskih i drugih pitanja koja služe za izradu zakona, drugih propisa i općih akata iz nadležnosti Sektora; davanje odobrenja firmama za unošenje naziva Kantona Sarajevo u naziv firme u skladu sa Zakonom o privrednim društvima; učestvovanje u svim oblicima stručnog obrazovanja i usavršavanja koje se odnosi na izradu i provođenje propisa iz nadležnosti Sektora kao i u edukaciji u oblasti zakonodavstva i ostvarivanja ljudskih prava i sloboda; pripremanje i izrada informacija i analiza koje se odnose na normativno pravne poslove iz nadležnosti Sektora; pripremanje i izradu informacija i analiza koje se odnose na provođenje Evropske konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama, kao i drugih pravnih akata kojima je utvrđena zaštita ljudskih prava i osnovnih sloboda, u kantonalnom zakonodavstvu, sa prijedlogom mjera; izrada prednacrta, nacrta i prijedloga budžeta i završnog računa (opći bilans sredstava) Ministarstva; izrada prednacrta, nacrta i prijedloga dokumenta okvirnog budžeta (DOB) Ministarstva; praćenje i vršenje nadzora nad realizacijom i izvršenjem budžeta Ministarstva sa odgovarajućim prijedlozima mjera; kontrola finansijskih transakcija u skladu sa odobrenim budžetom, odlukama, internim aktima i drugim propisima; kontrola izmirenja obaveza iz budžeta po ekonomskim kodovima; izrada operativnih finansijskih planova Ministarstva; provođenje postupka nabavke roba, usluga i radova u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama; finansijski poslovi vezani za trezorsko poslovanje iz nadležnosti Ministarstva; kontrola ispravnosti knjigovodstvene evidencije; analiza finansijskih izvještaja i zahtjeva za sredstvima iz budžeta korisnika iz nadležnosti Ministarstva; usaglašavanje knjigovodstvenog stanja Glavne knjige JRT sa evidencijom i pomoćnim knjigama Ministarstva; kontrola bruto bilansa Ministarstva; izrada periodičnih izvještaja i popunjavanje propisanih obrazaca; učešće u izradi analiza, informacija i izvještaja iz oblasti praćenja i realizacije budžeta Ministarstva; učestvovanje u svim oblicima stručnog obrazovanja i usavršavanja koje se odnosi na propise iz nadležnosti Sektora, kao i u edukaciji iz oblasti finansija, računovodstva, poreza i doprinosa, planiranja i izrade budžeta; obavljanje svih računovodstvenih poslova u skladu sa zakonom i vršenje drugih stručnih poslova iz nadležnosti Sektora.