Skip to main content
Please wait...

Sektora za propise

Djelokrug Sektora za propise

Sektor za propise vrši poslove koji se odnose na: izradu prednacrta, nacrta i prijedloga amandmana na Ustav Kantona Sarajevo, zakona, drugih propisa i općih akata iz oblasti uprave i lokalne samouprave i drugih propisa iz nadležnosti Ministarstva, kao i pripremanje izmjena i dopuna tih propisa; pripremanje autentičnih tumačenja zakona, mišljenja na propise koje donosi Vlada Kantona i drugih propisa iz nadležnosti Ministarstva; pripremanje prečišćenih tekstova zakona i drugih propisa iz nadležnosti Ministarstva, kao i prečišćenih tekstova propisa koje donosi ministar; davanje stručnih pravnih mišljenja i objašnjenja o primjeni propisa iz nadležnosti Ministarstva povodom upita građana, organa uprave, pravnih osoba i drugih subjekata ili po službenoj dužnosti; pripremanje odgovora na pitanja i inicijative poslanika Skupštine Kantona Sarajevo iz nadležnosti sektora; davanje pravnih mišljenja o prednacrtima, nacrtima i prijedlozima ustavnih amandmana, zakona i  drugih propisa koje pripremaju resorna ministarstva, a donosi Skupština Kantona Sarajevo, Vlada Kantona Sarajevo i rukovodioci kantonalnih organa, sa aspekta njihove usklađenosti sa Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda i drugim pravnim aktima kojima je utvrđena zaštita ljudskih prava i osnovnih sloboda; davanje stručnih mišljenja o dostavljenim prednacrtima, nacrtima i prijedlozima ustavnih amandamana, zakona i drugih propisa iz oblasti uprave i lokalne samouprave, iz nadležnosti federalnih organa, odnosno organa Bosne i Hercegovine; pokretanje inicijative za donošenje, odnosno izmjene i dopune federalnih zakona i drugih propisa i zakona i drugih propisa Bosne i Hercegovine iz oblasti uprave  i lokalne samouprave; stručnu obradu sistemskih i drugih pitanja koja služe za izradu zakona, drugih propisa i općih akata iz nadležnosti Ministarstva; učestvovanje u svim oblicima stručnog obrazovanja i usavršavanja koje se odnosi na izradu i provođenje propisa iz nadležnosti Ministarstva, kao i u edukaciji u oblasti zakonodavstva i ostvarivanja ljudskih prava i sloboda; pripremanje i izrada informacija i analiza koje se odnose na normativno pravne poslove iz nadležnosti ministarstva; pripremanje i izradu informacija i analiza koje se odnose na provođenje Evropske konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama, kao i drugih pravnih akata kojima je utvrđena zaštita ljudskih prava i osnovnih sloboda, u kantonalnom zakonodavstvu, sa prijedlogom mjera i vršenje drugih stručnih poslova iz nadležnosti Sektora.