Skip to main content
Please wait...

Organizacija ministarstva

Ministarstvo vrši upravne, stručne i druge poslove utvrđene ustavom, zakonom i drugim propisima, koji se odnose na ostvarivanje nadležnosti Kantona u oblasti pravosuđa, pravobranilaštva, uprave i lokalne samouprave, poslove upravne inspekcije, poslove davanja mišljenja o usklađenosti zakona i drugih propisa koje donosi Skupština Kantona, Vlada Kantona i rukovodioci kantonalnih organa uprave, sa Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda i drugim instrumentima za zaštitu ljudskih prava, koji imaju pravnu snagu ustavnih odredaba, te poslove koji se odnose na osnivanje i imenovanje organa televizije čiji je osnivač Kanton Sarajevo, u skladu sa zakonom i drugim propisima, kao i druge upravne poslove koji ne spadaju u djelokrug drugog organa uprave Kantona Sarajevo.

Poslovi iz djelokruga Ministarstva vrše se u okviru slijedećih osnovnih organizacionih jedinica

Sektor za propise
Sektor za pravosuđe i izvršenje sankcija i mjera
Sektor za upravu
Upravni inspektorat
Poslovi izvan organizacionih jedinica