Skip to main content
Please wait...

Sektor za upravu

Djelokrug Sektora za upravu

Sektor za upravu vrši poslove koji se odnose na: stručnu obradu sistemskih i drugih pitanja koja služe za izradu zakona, drugih propisa i općih akata iz nadležnosti Sektora; učestvovanje u svim oblicima stručnog obrazovanja i usavršavanja koje se odnosi na izradu i provođenje propisa iz nadležnosti Sektora; izradu informacija, analiza i drugih akata u vezi sa organizacijom kantonalne uprave; davanje mišljenja i prijedloga o tim pitanjima; vođenje upravnog postupka za upis u registar udruženja; davanje mišljenja na pravilnike o unutrašnjoj organizaciji kantonalnih organa uprave i upravnih organizacija, stručnih službi koje osniva Vlada Kantona; praćenje kadrovske osposobljenosti i organizovanje stručnog obrazovanja i usavršavanja službenika kantonalne uprave; organizovanje polaganja stručnog ispita za srednju školsku spremu; odobravanje izrade pečata, nadzor nad radom pečatoreznice, uništavanje pečata, vođenje evidencije o izrađenim i uništenim pečatima; poslove nadzora nad provođenjem zakona, upravnog nadzora i nadzora nad obavljanjem povjerenih javnih ovlaštenja iz nadležnosti Ministarstva; davanje stručnih pravnih mišljenja i objašnjenja o primjeni propisa iz nadležnosti Sektora povodom upita građana, organa uprave, pravnih osoba i drugih subjekata ili po službenoj dužnosti; pripremanje odgovora na pitanja i inicijative poslanika Skupštine Kantona Sarajevo iz nadležnosti Sektora i vršenje drugih stručnih poslova koji se odnose na nadležnost Ministarstva u ovoj oblasti.

VODIČ ZA REGISTRACIJU UDRUŽENJA :

Instrukcija o radu sa strankama u Sektoru za upravu Ministarstva pravde i uprave  :