Skip to main content
Please wait...

Poslovi izvan organizacionih jedinica

Djelokrug poslova izvan organizacionih jedinica

Izvan organizacionih jedinica obavljaju se slijedeći poslovi: poslovi sekretara Ministarstva; pripremanje odgovora na pitanja i inicijative poslanika Skupštine Kantona Sarajevo iz nadležnosti izvan organizacionih jedinica i drugi stručni poslovi iz nadležnosti Ministarstva; poslovi organizacije rada Ministarstva, saradnja i koordinacija između sektora Ministarstva, donošenje i realizacija programa rada, izvještaja o radu, uputstava o radu, rješavanje problema u radu Ministarstva; poslovi koji se odnose na osnivanje i imenovanje organa televizije čiji je osnivač Kanton Sarajevo, u skladu sa zakonom i drugim propisima (izrada i izmjene i dopune osnivačkog akta), izrada odluke o kriterijima za imenovanje predsjednika i članova Skupštine JP “Televizija Kantona Sarajevo”, poslove vezane za objavu oglasa za izbor i imenovanje predsjednika i članova Skupštine JP “Televizija Kantona Sarajevo” i predlaganje akata za imenovanje kandidata; pripremanje odgovora na pitanja i inicijative poslanika Skupštine Kantona Sarajevo iz nadležnosti izvanorganizacionih jedinica; ekonomski poslovi i to: učešće u izradi i planiranju budžeta Ministarstva, praćenje i vršenje nadzora nad realizacijom i izvršenjem budžeta, javne nabavke i drugi ekonomski poslovi vezano za Ministarstvo; poslovi tehničkog sekretara; poslovi prikupljanja, sređivanja i obradu određenih podataka za vršenje pojedinih informaciono-dokumentacionih poslova; dostavljanje materijala na razmatranje Vladi i Skupštini Kantona Sarajevo iz nadležnosti Ministarstva; dostavljanje podataka nadležnim službama Kantona Sarajevo i poslovi administrativnog sistema e - Pisarnice.