Poslovi izvan organizacionih jedinica

Izvan organizacionih jedinica obavljaju se slijedeći poslovi:

  • poslovi sekretara Ministarstva;
  • pripremanje odgovora na pitanja i inicijative poslanika Skupštine Kantona Sarajevo iz nadležnosti izvan organizacionih jedinica i drugi stručni poslovi iz nadležnosti Ministarstva;
  • poslovi organizacije rada Ministarstva, saradnja i koordinacija između sektora Ministarstva, donošenje i realizacija programa rada, izvještaja o radu, uputstava o radu, rješavanje problema u radu Ministarstva;
  • poslovi koji se odnose na osnivanje i imenovanje organa televizije čiji je osnivač Kanton Sarajevo, u skladu sa zakonom i drugim propisima (izrada i izmjene i dopune osnivačkog akta), izrada odluke o kriterijima za imenovanje predsjednika i članova Skupštine JP “Televizija Kantona Sarajevo”, poslove vezane za objavu oglasa za izbor i imenovanje predsjednika i članova Skupštine JP “Televizija Kantona Sarajevo” i predlaganje akata za imenovanje kandidata; 
  • poslovi tehničkog sekretara;
  • poslovi prikupljanja, sređivanja i obradu određenih podataka za vršenje pojedinih informaciono-dokumentacionih poslova;
  • poslovi arhiviranja predmeta iz nadležnosti svih sektora u Ministarstvu i predmeta izvan organizacionih jedinica;
  • dostavljanje materijala na razmatranje Vladi Kantona Sarajevo koji su pripremljeni u sektorima i izvan organizacionih jedinica;
  • dostavljanje podataka Press službi Kantona Sarajevo i poslovi vozača u Ministarstvu.