Skip to main content
Please wait...

ODRŽAN SASTANAK MREŽE ZA RAZVOJ LJUDSKIH RESURSA U ORGANIMA DRŽAVNE SLUŽBE U FEDERACIJI BIH

U petak, 31.03.2023. godine, u Sarajevu, održan je sastanak Mreže za razvoj ljudskih resursa u Federaciji BiH, u organizaciji Agencije za državnu službu Federacije BiH. Sastanku su prisustvovali kantonalni ministri pravde/pravosuđa i uprave, članovi Mreže za razvoj ljudskih resursa u FBiH imenovani Rješenjem Vlade Federacije, predstavnici Agencije za državnu službu Federacije BiH, kao i predstavnici Saveza općina i gradova Federacije BiH. Cilj održavanja ovog sastanka bila je razmjena informacija u pogledu dokumenta Politika upravljanja ljudskim resursima, te o Modelu sufinansiranja za stručno usavršavnje koje su kantonalne vlade usvojile svojim odlukama. Na Sastanku su dogovrene i dalje aktivnosti Mreže za donošenje Akcionog plana Strategije za razvoj ljudskih resura za period 2023-2025 godine. Također, predstavljena je nova platforma Agencije za državnu službu Federacije BiH E-konkurs, koja će u narednom periodu biti puštena u produkciju i otvorena prema krajnjim korisnicima, te prijedlog nove Uredbe o načinu polaganju ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate u organima državne službe u Federaciji BiH. Tokom sastanka, direktor Agencije gdin Refik Begić i ministar za pravosuđe i upravu K10, Milan Bašić potpisali su Sporazum o međusobnim pravima i obavezama u implementaciji Zakona o državnoj službi u Kantonu 10 i Modela sufinansiranja stručnog usavršavanja na kantonalnom nivou. Upravljanje ljudskim resursima i primjena principa dobrog upravljanja predstavljaju važnu pretpostavku za profesionalizaciju i depolitizaciju javne uprave. preuzeto: https://hrm.adsfbih.gov.ba/blog/preview/267
mpu
mpu
mpu