Skip to main content
Please wait...

JAVNI POZIV - Training Management Platform

U cilju pripreme programa stručnog usavrašavanja za 2024. godinu Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine izvršila je objavu Javnog poziva za sticanje statusa realizatora (predavača) u okviru a) općeg programa stručnog usavršavanja; b) posebnog programa stručnog usavršavanja; c) programa stručnog usavršavanja za jedinice lokalne samouprave i d) programa stručnog usavršavanja za rukovodeće državne službenike. Prijava na javni poziv dostupna je u on-line formatu na TMS (Training Management Platform) platformi Agencije, a što je precizirano u sadržaju javnog poziva. Krajnji rok za prijavu je 01.12.2023. godine.
Prilog