Prijava korupcije

Šta je sistem za prijavu povrede službene dužnosti sa obilježjima korupcije?
Pored uobičajenih načina prijave povrede službene dužnosti sa obilježjima korupcije (pismeno, usmeno, telefonski i putem sandučića koji se nalazi u Šalter sali – zgrada Vlade Kantona Sarajevo), Ministarstvo pravde i uprave Vam omogućava prijavu povrede službene dužnosti putem on-line sistema. Podaci koje unesete čuvaju se u strogoj tajnosti i treća lica nemaju pristup istima.

 
Prijavu korupcije možete izvršiti putem linkova sa desne strane, na jedan od dva načina:
1. ANONIMNO, i u tom slučaju nije moguće pratiti status rješavanja prijave,
2. KAO REGISTROVANI KORISNIK, što Vam omogućava da pratite status rješavanja svoje prijave i dobijete povratnu informaciju.

 

Kako pregledati status prijave povrede službene dužnosti sa obilježjima korupcije?
Ovaj servis moguć je samo za osobe koje se registriraju u sistem. Prilikom registracije se ne traže personalni podaci već samo kontakt e-mail. Nakon registracije možete prijaviti korupciju ili provjeriti status Vaših prethodnih prijava.
Za koje oblike povrede službene dužnosti sa obilježjima korupcije je namijenjen sistem?
Povredom službene dužnosti sa obilježjima korupcije u smislu ove prijave smatra se zloupotreba (i prekoračenje) službenih ovlasti, kršenje pravila radne discipline koje se odnose na sukob interesa, korištenje sredstava ili imovine u privatne svrhe, korištenje informacija koje su službeno dostupne radi sticanja pogodnosti za sebe ili svoje srodnike, primanje poklona, usluga ili koristi za sebe ili drugoga koje nije u skladu sa propisima, kao i svaka radnja koja čini obilježje nekog krivičnog djela protiv službene dužnosti kojim se ostvaruje korist za sebe ili drugoga.