Odgovor na zastupničko pitanje zastupnika Samira Suljevića -03-06-04-5587-35