Sporazum o primjeni odgojnih mjera posebnih obaveza prema maloljetnim učiniocima krivičnih djela za 2020. godinu

Broj: 03-02-12-887/19

Sarajevo, 24.03.2020. godine,

 

Sporazum o primjeni odgojnih mjera posebnih obaveza prema maloljetnim

učiniocima krivičnih djela za 2020. godinu

 

Na osnovu člana 15. Pravilnika o primjeni odgojnih mjera posebnih obaveza prema maloljetnim učiniocima krivičnih djela („Službene novine Federacije BiH“, broj: 10/15), dana 13.11.2019.godine, u Sarajevu, između Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo i Narodne kuhinje Crvenog križa Kantona Sarajevo, Udruženja Narodna kuhinja Stari Grad i Pučke kuhinje Jelo na kotačima Caritasa Vrhbosanske nadbiskupije, zaključen je Sporazum o primjeni odgojnih mjera posebnih obaveza prema maloljetnim učiniocima krivičnih djela.

Strane potpisnice ovog Sporazuma, konstatovale su postojanje zajedničkog interesa za primjenu odgojnih mjera posebnih obaveza prema maloljetnim učiniocima krivičnih djela, u skladu sa relevantnim odredbama Pravilnika o primjeni odgojnih mjera posebnih obaveza prema maloljetnim učiniocima krivičnih djela („Službene novine Federacije BiH“, broj: 10/15).

Primjena odgojnih mjera posebnih obaveza prema maloljetnim učiniocima krivičnih djela sastoji se od uključivanja u rad humanitarnih organizacija ili poslove socijalnog, lokalnog ili ekološkog sadržaja, u kojima se može ostvariti svrha ove odgojne mjere, odnosno da je usmjerena prvenstveno na otklanajnje štetnih posljedica krivičnog djela.

Maloljetne osobe, učinioci krivičnih djela kojima nadležni sud izrekne ovu obavezu, besplatno istu izvršavaju u korist Narodne kuhinje Crvenog križa Kantona Sarajevo, Udruženja Narodna kuhinja Stari Grad i Pučke kuhinje Jelo na kotačima Caritasa Vrhbosanske nadbiskupije.

Nadležni sud upućuje maloljetne osobe kojima je sudskom odlukom izrečena predmetna sankcija na izvršavanje u Narodnu kuhinju Crvenog križa Kantona Sarajevo, Udruženje Narodna kuhinja Stari Grad i Pučku kuhinju Jelo na kotačima Vrhbosanske nadbiskupije, a iste omogućavaju izvršenje posebne mjere.

Nadzor nad izvršenjem odgojne mjere vrši sudija koji je izrekao odgojnu mjeru.

Izbor rada, odnosno posla, vrši po prethodno pribavljenom mišljenju organa starateljstva sud, vodeći računa da rad, odnosno posao ne može biti usmjeren na postizanje ekonomske koristi, te da ne smije ometati školovanje maloljetnika, odnosno štetiti njegovom ugledu i dostojanstvu, pri čemu svrha rada, odnosno posla, koji maloljetnik treba da obavi mora biti usmjerena prvenstveno na otklanjanje štetnih posljedica krivičnog djela.

Rješenjem o izricanju posebne obaveze iz člana 2. stav 2. tačka d) Pravilnika, određuje se da maloljetnik može da radi najviše 120 časova u periodu od šest mjeseci, ali da taj rad ne ometa njegovo školovanje ili zaposlenje i da ne šteti njegovom zdravlju. U slučaju da se posebna obaveza iz člana 13. Pravilnika izriče uz jednu od mjera pojačanog nadzora iz člana 37., 38. i 39. Zakona, njeno trajanje može biti koliko i izrečena mjera pojačanog nadzora.

Rješenje o izrečenoj posebnoj obavezi iz člana 2. stav 2. tačka d) ovog Pravilnika, dostavlja se nadležnom organu starateljstva koji određuje predstavnika organa starateljstva, odnosno drugu osobu koja posjeduje posebna znanja iz oblasti prava djeteta i prijestupništva mladih, a koja postupa pod nadzorom nadležnog organa starateljstva. Osoba koja nadzire maloljetnika dok traje ova posebna obaveza, najmanje jednom mjesečno o tome izvještava sudiju za maloljetnike.

Narodna kuhinja Crvenog križa Kantona Sarajevo, Udruženje Narodna kuhinja Stari Grad i Pučka kuhinja Jelo na kotačima Caritasa Vrhbosnakse nadbiskupije, u periodu važenja ovog Sprazuma, primaće na izvršavanje do 2 maloljetne osobe istovremeno. Ukoliko upućena maloljetna osoba, zanemaruje izvršavanje, organizacija u kojoj se izvršava mjera, o tome se bez odlaganja obavještava nadležni sud.

Ovaj Sporazum, važiće u periodu od 01.12.2019. godine, do 01.12.2020. godine, pri čemu izmjene Sporazuma se mogu vršiti uz obostranu saglasnost potpisnika. Sporazum prestaje da važi istekom roka na koji je sklopljen.