Izvršavanja alternativne krivične sankcije rad za opće dobro na slobodi na području Kantona Sarajevo, tokom 2019. godine

Broj: 03-02-06-15501/19

Sarajevo, 24.03.2020. godine

 

Izvršavanja alternativne krivične sankcije rad za opće dobro na slobodi

na području Kantona Sarajevo, tokom 2019. godine

 

U skladu sa odredbama člana 44. stav 7. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 36/03, 37/03, 21/04, 69/04, 18/05, 42/10, 42/11, 59/14 i 76/14), raspoređivanje na rad za opće dobro na slobodi u smislu vrste i radnog mjesta obavlja Ministarstvo pravde i uprave Kantona Sarajevo, prema mjestu prebivališta, odnosno boravišta osuđenika, vodeći računa o njegovim sposobnostima i znanjima.

Rad za opće dobro na slobodi se na području Kantona Sarajevo izvršava se od dana 15.11.2011. godine.

Rad za opće dobro na slobodi je alternativna krivična sankcija kojom se počiniocima krivičnih djela za koja je zaprijećena kazna zatvora u trajanju do jedne godine, ista, uz dobrovoljni pristanak osuđenog, zamjenjuje društveno korisnim radom – radom za opće dobro na slobodi, u trajanju od najmanje 10, do najviše 90 radnih dana.

  Raspon izrečene sankcije rada za opće dobro na slobodi zavisi od dužine utvrđene zatvorske kazne.

   Svrha kažnjavanja se postiže na način da osoba kojoj je ograničena sloboda ne bude isključena iz društva, već da uz pomoć društvene zajednice, dobrovoljno, radom i ličnim postupcima, razvije svijest i odgovornost o štetnosti određenih ponašanja i posljedicama počinjenog krivičnog djela.

    Ukoliko osuđena osoba ne pristupi izvršavanju rada za opće dobro na slobodi, samovoljno prekine izvršavanje rada za opće dobro na slobodi, ili tokom trajanja izvršavanja zanemaruje svoje obaveze, o tome se obavještava nadležni sud koji je izrekao predmetnu sankciju, radi zamjene rada za opće dobro na slobodi, već izrečenom kaznom zatvora u srazmerno preostalom ili ukupno izrečenom vremenu trajanja zatvorske kazne.

     U skladu sa svojim nadležnostima, propisanim zakonskim odredbama, Ministarstvo pravde i uprave Kantona Sarajevo je donijelo Pravilnik o izvršavanju rada za opće dobro na slobodi, („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 24/10), kojim je uređeno izvršavanje sudske odluke o zamjeni kazne zatvora radom za opće dobro na slobodi.

      Rad za opće dobro na slobodi, izvršava se u organizacijama od javnog interesa osnovanim na području Kantona Sarajevo, a koje obavljaju javnu djelatnost u okviru koje se može ostvariti opća i posebna svrha izvršavanja krivično pravnih sankcija.

      Ove organizacije, čiju listu nakon izvršenih konsultacija, utvrđuje Ministarstvo pravde i uprave Kantona Sarajevo, predstavljaju poslodavca u postupku izvršavanja rada za općedobro na slobodi, s kojim se potpisuju ugovori o izvršavanju rada za opće dobro na slobodi, a koji ugovori imaju jednogodišnji rok važenja.

       Ministarstvo pravde i uprave Kantona Sarajevo, od početka primjene rada za opće dobro na slobodi na spodručju Kantona Sarajevo, ima potpisane ugovore sa KJKP Rad, KJKP Gradski saobraćaj, KJKP Park i KJKP Pokop, koji predviđaju ukupno 30 radnih mjesta za izvršavanje rada za opće dobro na slobodi.

       Takođe, Ministarstvo pravde i uprave Kantona Sarajevo, ima potpisan ugovor sa Javnom ustanovom Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo, koji predviđa ukupno 20 radnih mjesta za izvršavanje rada za opće dobro na slobodi, pored kojih se primjenjuje i program savjetovanja i odvikavanja od konzumacije nedozvoljenih narkotičkih sredstava.

       Od 2019. godine, Ministarstvo pravde i uprave Kantona Sarajevo je u izvršavanje alternativne krivične sankcije rad za opće dobro na slobodi, uključilo i humanitarnu organizaciju Udruženje Pomozi.ba, sa utvrđenih 5 radnih mjesta.

       Ovim ugovorima su definisana međusobna prava i obaveze ugovornih strana, a na osnovu kojih se osobe kojima je izrečena alternativna krivična sankcija rad za opće dobro na slobodi, upućuju na izvršavanje sankcije.

        Osobe koje se upućuju na izvršavanje rada za opće dobro na slobodi, obavljaju poslove u nadležnosti privrednog društva u koje se upućuju na izvršavanje ove alternativne krivične sankcije, u dnevnom trajanju radnog vremena privrednog društva u koje su upućene na izvršavanje rada za opće dobro na slobodi.

         Neposredan nadzor nad izvršavanjem rada za opće dobro na slobodi u kantonalnim javnim komunalnim preduzećima, obavljaju uposlenici ovih preduzeća - povjerenici za obavljanje rada za opće dobro na slobodi.

          Svi povjerenici za izvršavanje rada za opće dobro na slobodi, prošli su posebnu obuku u Ministarstvu pravde i uprave Kantona Sarajevo, u skladu sa odredbama Uputstva o načinu rada, odgovornosti i obučavanju povjerenika, („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 28/10).

           U trenutnom periodu važenja ugovora o izvršavanju rada za opće dobro na slobodi, Ministarstvo pravde i uprave Kantona Sarajevo u javnim kantonalnim komunalnim preduzećima sarađuje sa ukupno 15 povjerenika za izvršavanje rada za opće dobro na slobodi i to sa po jednim povjerenikom u KJKP Park, Rad, Gradski saobraćaj i Pokop, te 10 povjerenika u Javnoj ustanovi Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo i jednim povjerenikom u humanitarnoj organizaciji Udruženje Pomozi.ba.

            Posebno ističemo izuzetnu društvenu odgovornost navedenih kantonalnih javnih komunalnih preduzeća, ogroman angažman uprava, povjerenika za izvršavnje rada za opće dobro na slobodi i svih ostalih uposlenika, te prepoznavanje društvenog značaja izvršavanja rada za opće dobro na slobodi.

             Tokom 2019. godine, putem Ministarstvu pravde i uprave Kantona Sarajevo, 92 osobe koje su obuhvaćene u 89 sudskih presuda, izvršavale su (ili je izvršavanje u toku), rad za opće dobro na slobodi.

             Od navednog broja, u 17 predmeta je u potpunosti izvršen rad za opće dobro na slobodi. U 47 predmeta je izvršavanje u toku, a zbog zanemarivanja izvršavanja Općinskom sudu u Sarajevu je, radi zamjene rada za opće dobro na slobodi već izrečenom zatvorskom kaznom vraćeno 7 predmeta. U pripremi je 9 predmeta, dok se u 8 predmeta se traže podaci od suda radi nastavka postupanja na izvršavanju rada za opće dobro na slobodi. U jednom predmetu je osoba kojoj je izrečena alternativna krivična sankcija rad za opće dobro na slobodi, umrla, zbog čega je izvršavanje obustavljeno.

              U strukturi krivičnih djela koja su počinile osobe koje izvršavaju alternativnu krivičnu sankciju rad za opće dobro na slobodi, dominiraju nedozvoljeno posjedovanje, upotreba ili omogućavanje upotrebe narkotičkih sredstava, imovinski delikti (krađe, šumske krađe, džepne krađe, prevare), te krivična djela nanošenja tjelesnih povreda i nasilja u porodici.

               Osobe koje su do sada upućivane na izvršavanje rada za opće dobro na slobodi su dominantno bili muškarci mlađe životne dobi sa nižim stepenom formalnog obrazovanja, u najvećem broju korinici narkotičkih sredstava, te ukupno četiri ženske osobe, osuđene za izvršenje lakših imovinskih delikata i nedozvoljeno posjedovanje narkotičkih sredstava.

                Saradnjom sa Općinskim sudom u Sarajevu, navedenim javnim komunalnim preduzećima na području Kantona Sarajevo, te prije svega direktnim radom sa samim osuđenicima i povjerenicima za izvršavanje rada za opće dobro na slobodi, te uposlenicima kantonalnih javnih komunalnih preduzeća, obezbjeđuje se uredno i potpuno postupanje i izvršavanje svih presuda i to na način kojim se postiže svrha ove alternativne krivične sankcije.