Izvještaj o izvršavanju alternativne krivične sankcije rad za opće dobro na slobodi, na području Kantona Sarajevo, tokom 2016. godine

Izvještaj o izvršavanju alternativne krivične sankcije rad za opće dobro na slobodi, na području Kantona Sarajevo, tokom 2016. godine

U skladu sa odredbama člana 44. stav 7. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 36/03, 37/03, 21/04, 69/04, 18/05, 42/10, 42/11, 59/14 i 76/14), Ministarstvo pravde i uprave Kantona Sarajevo je organ nadležan za izvršavanje alternativne krivične sankcije rad za opće dobro na slobodi, na području Kantona Sarajevo.

Rad za opće dobro na slobodi je alternativna krivična sankcija kojom se počiniocima krivičnih djela za koja je zaprijećena kazna zatvora u trajanju do jedne godine, ista, uz dobrovoljni pristanak osuđenog, zamjenjuje društveno korisnim radom – radom za opće dobro na slobodi, u trajanju od najmanje 10, do najviše 90 radnih dana, a raspon izrečene sankcije rada za opće dobro na slobodi zavisi od dužine utvrđene zatvorske kazne.

Tokom 2016. godine, rad za opće dobro na slobodi, izvršavao se u organizacijama od javnog interesa osnovanim na području Kantona Sarajevo, a koje obavljaju javnu djelatnost u okviru koje se može ostvariti opća i posebna svrha izvršavanja krivično pravnih sankcija.

Ove organizacije, čiju je listu nakon izvršenih konsultacija, utvrdilo Ministarstvo pravde i uprave Kantona Sarajevo, predstavljaju poslodavca u postupku izvršavanja rada za općedobro na slobodi, s kojim se potpisuju ugovori o izvršavanju rada za opće dobro na slobodi, a koji ugovori imaju jednogodišnji rok važenja.

Ministarstvo pravde i uprave Kantona Sarajevo, za period važenja maj 2016. - maj 2017. godine, ima potpisane ugovore sa Javnom ustanovom Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo, KJKP Rad, KJKP Gradski saobraćaj, KJKP Park i KJKP Pokop, koji predviđaju ukupno 50 radnih mjesta za izvršavanje rada za opće dobro na slobodi.

Osobe koje se upućuju na izvršavanje rada za opće dobro na slobodi, obavljaju poslove u nadležnosti privrednog društva u koje se upućuju na izvršavanje ove alternativne krivične sankcije, u dnevnom trajanju radnog vremena privrednog društva u koje su upućene na izvršavanje rada za opće dobro na slobodi.

Posebno ističemo izuzetnu društvenu odgovornost navedenih kantonalnih javnih komunalnih preduzeća, ogroman angažman uprava, povjerenika za izvršavnje rada za opće dobro na slobodi i svih ostalih uposlenika, te prepoznavanje društvenog značaja izvršavanja rada za opće dobro na slobodi.

Tokom 2016. godine, Ministarstvu pravde i uprave Kantona Sarajevo na nadležno postupanje – izvršavanje rada za opće dobro na slobodi, dostavljeno je ukupno 26 presuda Općinskog suda u Sarajevu, kojima je obuhvaćeno 27 osoba kojima je zatvorska kazna uz njihov pristanak zamjenjena radom za opće dobro na slobodi.

Od navedenog broja,  12 presuda je izvršene na način da su osuđeni izvršili sve radne dane koji su izrečeni, 4 presuda je u toku izvršavanja, dok je u 8 predmeta nadležni sud obavješten o zanemarivanju izvršavanja rada za opće dobro na slobodi, a 2 su u pripremi.

U strukturi krivičnih djela koja su počinile osobe koje izvršavaju alternativnu krivičnu sankciju rad za opće dobro na slobodi, dominiraju nedozvoljeno posjedovanje, upotreba ili omogućavanje upotrebe narkotičkih sredstava, imovinski delikti (krađe, šumske krađe, džepne krađe, prevare), te krivična djela nanošenja tjelesnih povreda i nasilja u porodici.

Osobe koje su u ovom periodu upućivane na izvršavanje rada za opće dobro na slobodi su bili muškarci mlađe životne dobi sa nižim stepenom formalnog obrazovanja, u najvećem broju korisnici narkotičkih sredstava.

Činjenica je da Ministarstvo pravde i uprave Kantona Sarajevo, svojim kapacitetima i saradnjom sa Općinskim sudom u Sarajevu, navedenim javnim komunalnim preduzećima na području Kantona Sarajevo, te prije svega radom sa samim osuđenicima i povjerenicima za izvršavanje rada za opće dobro na slobodi, uposlenicima kantonalnih javnih komunalnih preduzeća, obezbjeđuje da se sve predmetne presude uredno izvršavaju i to na način kojim se postiže svrha ove alternativne krivične sankcije.