Vlada KS: Izdati nalozi za hitno djelovanje i ubrzanje procedure testiranja, angažiranje dodatnih medicinskih radnika, bolničkih kapaciteta, nabavku medicinske opreme i antivirotika

Vlada KS je na današnjoj cjelodnevnoj vanrednoj sjednici, a čijem su prvom dijelu prisustvovali  članovi Kriznog štaba Ministarstva zdravstva KS za praćenje i analizu situacije izazvane koronavirusom, primila k znanju Informaciju o trenutnoj epidemiološkoj situaciji u Kantonu Sarajevo, sa prijedlogom mjera za njeno unapređenje.

Vlada je u nastavku ove sjednice usvojila zaključak sa nizom naloga i zaduženja nadležnim ustanovama i organima KS po kojima će postupiti odmah i bez odlaganja, a upućen je i poziv nadležnim instancama na nivou Federacije Bosne i Hercegovine da pruže podršku provedbi  Vladinog zaključka.

U radu Vlade danas je putem video linka učestvovao i premijer KS Mario Nenadić koji je trenutno u izolaciji.

Zaključkom Vlade, naloženo je da inspektor Inspektorata sanitarne, zdravstvene i farmaceutske inspekcije i inspekcije za hranu Kantonalne uprave za  inspekcijske poslove, odmah, uz prisustvo dva predstavnika Kriznog štaba Ministarstva zdravstva KS,  obavi inspekcijski nadzor u JU Opća bolnica “Prim.dr. Abdulah Nakaš”, radi provjere stavljanja u funkciju 30 posto bolničkih kapaciteta od ukupnog broja bolničkih postelja ustanove za Covid bolničko liječenje Covid suspektnih pacijenata. Kantonalna uprava će, bez odlaganja, izvijestiti Vladu o izvršenom nadzoru.

Vlada je istovremeno pozvala Federalnu upravu za inspekcijske poslove da federalni zdravstveni inspektor, odmah, uz prisustvo dva predstavnika Kriznog štaba Ministarstva zdravstva KS, obavi inspekcijski nadzor u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, radi provjere stavljanja u funkciju 30 posto bolničkih kapaciteta.

Navedeni inspekcijski nadzori zatraženi su u skladu sa zaključcima Vlade i Kriznog štaba Ministarstva zdravstva KS u čijem su sastavu su i predstavnici ovih bolničkih ustanova, te u skladu s Naredbom Kriznog stožera Federacije Bosne i Hercegovine.

Radi ubrzanja procedure testiranja, naloženo je Zavodu zdravstvenog osiguranja KS da odmah ugovori sa certificiranim laboratorijama sa područja KS testiranje uzoraka na Covid – 19,  prikupljenih od Doma zdravlja KS, sa dostavljanjem rezultata najkasnije u roku od 24 sata.

Kako je istaknuto, prikupljeni uzorci iznad raspoloživih kapaciteta laboratorija u ugovornim javnim zdravstvenim ustanovama KS ravnomjerno  će se distribuirati certificiranim laboratorijama sa kojim Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo zaključi ugovor.

Svim javnim zdravstvenim ustanovama u Kantonu, osim ustanovama bolničkog nivoa, naloženo je da u roku od 24 sata dostave Ministarstvu zdravstva spisak uposlenih doktora specijalista u ustanovi, s ciljem njihovog angažovanja u ustanovama bolničkog liječenja u Kantonu, u slučaju opravdane potrebe.

Također je zadužena JU “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” da u roku od 24 sata Kriznom štabu Ministarstva zdravstva KS i Vladi KS dostavi pregled medicinskog kadra na evidenciji ove službe, visoke i srednje stručne spreme.

Ova javna ustanova će se, u saradnji sa nadležnim komorama zdravstvenih radnika, obratiti javnim pozivom svim penzionisanim zdravstvenim radnicima u Kantonu visoke stručne spreme, s ciljem njihove evidencije i, po potrebi, angažiranja u liječenju Covid pacijenata.

Zaključeno je i da će Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo u roku od 24 sata donijeti posebne preporuke i mjere za postupanje sa zdravstvenim radnicima, koji imaju sumnju na COVID-19, kao i u slučaju bliskog kontakta.

U slučaju značajnog pogoršanja epidemije COVID-19 u Kantonu Sarajevo i popunjavanja raspoloživih i federalnim naredbama definisanih kvota bolničkih kapaciteta za smještaj i liječenje oboljelih od COVID-19, angažovat će se bolnički kapaciteti i privatnih zdravstvenih ustanova u Kantonu Sarajevo.

Vlada je naložila i nabavku 2.000 kutija antivirotika Favikovir/Favipiravir, za potrebe liječenja oboljelih od koronavirusa, putem Zavoda zdravstvenog osiguranja, sa rokom odmah.

Vlada Kantona Sarajevo će, na prijedlog Kriznog štaba Ministarstva zdravstva KS, a prema iskazanim potrebama javno-zdravstvenih ustanova u Kantonu Sarajevo, odmah osigurati i  dodatnu opremu, uključujući i opremu za ličnu zaštitu i dezinfekciona sredstva, javnim zdravstvenim ustanovama u Kantonu Sarajevo.

Kantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo će, kontinuirano, za potrebe javnih zdravstvenih ustanova u Kantonu Sarajevo, u kojima se pojavi žarište infekcije, angažovati raspoložive kapacitete za potrebe dezinfekcije u tim ustanovama.

Javnost će biti kontinuirano i blagovremeno obavještavana o realizaciji svih navedenih aktivnosti putem press konferencija koje će organizovati Služba za protokol i press.

Građani će također kontinuirano biti informisani o svim  mjerama, preporukama i uputama Kriznog štaba, kao i o drugim relevantnim informacijama iz svih resora Vlade.