Usvojene izmjene Zakona o prijavljivanju i provjeri imovine nosilaca javnih funkcija: Korak dalje u borbi protiv korupcije

Skupština Kantona Sarajevo usvojila je danas Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosilaca javnih funkcija u Kantonu Sarajevo.

Izmjene Zakona inicirao je Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS koji je i nadležan za njegovo provođenje, uz obrazloženje da je dosadašnja praksa u provedbi ovog zakona ukazala na potrebu da se preciznije definišu njegove pojedine odredbe kako bi se sistem i način prijavljivanja imovine nosioca javnih funkcija učinio efikasnijim.

Izvršeno je preciziranje kruga lica koja su obavezna dostaviti podatke o imovini, te je brisana obaveza dostavljanja podatka za tzv. povezana lica, a umjesto toga predviđena obaveza dostavljanja podataka za članove domaćinstva nosioca javne funkcije.

Resorna ministrica Darja Softić Kadenić, u svom uvodnom izlaganju na Skupštini KS govorila je o uspješno provedenoj javnoj raspravi po Nacrtu ovog Zakona te uvažavanju korisnih primjedbi i sugestija u kreiranju boljih zakonskih rješenja.

“Agencija za zaštitu ličnih podataka BiH nije imala primjedbi na izmjene ovog Zakona u domeni zaštite ličnih podataka, njihove privatnosti i obrade. Takođe, sada su iz Zakona brisane odredbe na koje je ova Agencija ranije imala primjedbe”, istakla je kantonalna ministrica pravde i uprave.

Dodala je da je u danas usvojenim izmjenama Zakona, na sugestije Tužilaštva KS iznesene u javnoj raspravi unesena nova odredba kojom se davanje lažnih podataka o imovini i prihodima sa namjerom da se prikriju ovi podaci smatra krivičnim djelom.

“ Ovim izmjenama Zakona Kanton Sarajevo ide još jedan korak dalje u kreiranju sistema i ambijenta koji će uspješno odgovoriti na probleme korupcije u javnom sektoru. Naša rješenja su hrabra i inovativna, a sve sa ciljem da pokažemo da se želimo i možemo ozbiljno i odgovorno uhvatiti u koštac sa najvećom pošasti našeg društva. Drago nam je da su naši napori prepoznati i nadam se će da put koji mi trasiramo biti putokaz i ostalim za odgovornije djelovanje prema građanima i javnim sredstvima”, poručila je ministrica Softić Kadenić.