Skupština KS usvojila Nacrt zakona o sprečavanju nepotizma i stranačkog zapošljavanja u organima javnog sektora, slijedi javna rasprava u trajanju od 120 dana

Skupština Kantona Sarajevo usvojila je danas Nacrt zakona o sprečavanju nepotizma i stranačkog zapošljavanja u organima javnog sektora u KS, te ga je uputila u javnu raspravu u trajanju od 120 dana.

Ministrica pravde i uprave KS Lejla Brčić u uvodnom obraćanju detaljno je obrazložila ciljeve, kao i sadržaj nacrta zakona, kojim se, po prvi put, na sveobuhvatan i transparentan način nastoji riješiti problematika nepotizma i stranačkog zapošljavanja u javnom sektoru, a sve to u cilju osiguranja profesionalne državne službe i procedura zasnovanih na principima zakonitosti, bez političkog utjecaja.

Nacrtom ovog zakona sprečava se rad pod rukovodstvom bliskog srodnika i drugi slučajevi sukoba interesa utvrđenih zakonom, te se zabranjuje nepotizam i stranačko zapošljavanje u organima uprave, javnim preduzećima, javnim ustanovama i pravnim subjektima čiji je osnivač Kanton Sarajevo.

Tekst nacrta zakona izradila je radna grupa u čijem sastavu su bili predstavnici vladinog i nevladinog sektora. S ciljem njegove izrade izvršeno je sveobuhvatno istraživanje, kao i analiza međunarodnih i pravnih akata država članica Evropske unije koje tretiraju ovu oblast.

Zakonom je definisano ko je to neposredno pretpostavljeni, blizak srodnik, politički povezana osoba, šta je to sukob interesa, direktni nadzor, nepotizam i stranačko upošljavanje.

„Neposredno pretpostavljeni“ je rukovodilac organa javnog sektora, zaposlenik koji rukovodi organizacionom jedinicom unutar organa javnog sektora i koji je, osim odgovornosti za svoj rad, odgovoran i za rad zaposlenika čijim radom koordinira i čiji rad neposredno nadzire.

„Bliski srodnik“ je bračni ili vanbračni partner, srodnik po krvi u pravoj liniji (roditelji i djeca), usvojitelj ili usvojenik, srodnik u po bočnoj liniji do trećeg stepena srodstva (braća i sestre, djeca braće i sestara), srodnik po tazbini do drugog stepena srodstva (roditelji bračnog ili vanbračnog partnera, te braća i sestre bračnog ili vanbračnog partnera).

“Politički povezane osobe“ su bračni ili vanbračni partner, dijete, majka, otac, usvojitelj i usvojenik nosioca javne funkcije, koji je član organa političke stranke, koja je koalicioni partner sa strankom, čiji je član rukovodilac organa javnog sektora.

“Sukob interesa“ predstavlja slučaj u kojem zaposlenici imaju privatni interes koji utiče ili može uticati na zakonitost, otvorenost, objektivnost i nepristrasnost u obavljanju službenih dužnosti.

“Direktni nadzor“ je slučaj u kojem nosilac javne funkcije, odnosno organ kojim on rukovodi, vrši nadzor nad radom organa javnog sektora, daje mišljenja na finansijski plan i izvještaj o radu organa javnog sektora, daje mišljenja na propise i osnivačke akte organa javnog sektora, daje saglasnost na imenovanje organa upravljanja i drugih organa u organima javnog sektora.

„Nepotizam“ postoji u slučajevima u kojima nosioci javnih funkcija u vršenju svoje dužnosti donose odluke zasnovane na favoriziranju bliskog srodnika što utječe na zakonitost, transparentnost, objektivnost i nepristrasnost u zapošljavanju i promjeni u radno-pravnom statusu zaposlenika.

“Stranačko zapošljavanje“ podrazumijeva slučajeve kada nosioci javnih funkcija, odluku o zasnivanju radnog odnosa, internom premještaju, unapređenju i sporazumu o preuzimanju zaposlenika, donose po osnovu članstva u političkoj stranci, kao i zapošljavanje i promjenu u radno-pravnom statusu po osnovu članstva u političkoj stranci, a koje se izvršava od strane nosioca javnih funkcija, čija je stranka koalicioni partner sa strankom čiji je zaposlenik član.

Nacrtom zakona propisano je, između ostalog, da zaposlenik ne može biti primljen u radni odnos pod neposrednim rukovodstvom bliskog srodnika. Ukoliko je zaposlenik organa državne službe zatečen da radi pod rukovodstvom bliskog srodnika, u momentu stupanja na snagu ovog zakona, ili na mjesto neposredno pretpostavljenog bude raspoređen njegov blizak srodnik, uposlenik se premješta na isto ili slično mjesto u drugoj organizacionoj jedinici ili u drugom organu državne službe, za koje su potrebni isti uslovi za obavljanje poslova i predviđena ista plata.

Nacrtom je predviđeno da zaposlenik može biti član političke stranke, ali politička uvjerenja ne smiju utjecati na njegov rad. Međutim, zaposlenik ne može biti član organa političkih stranaka, u svom radu ne smije slijediti instrukcije političkih stranaka, te za vrijeme radnog vremena na bilo koji način iznositi svoje političko mišljenje i podsticati ostale zaposlenike da se uključe u rad političke stranke. Također, ne može davati novčani doprinos za političku stranku ili za kandidata za javnu funkciju.

Propisane su i procedure za zaposlenika u slučaju kandidovanja i imenovanja na javne funkcije.

U slučaju sukoba interesa u toku radnog odnosa, zaposlenik je dužan da se pismeno izjasni da će otkloniti okolnosti koje su dovele do sukoba interesa, u roku od 30 dana od dana nastupanja tih okolnosti ili da će u roku od 30 dana prekinuti radni odnos. Prilikom zasnivanja radnog odnosa lice je dužno dati izjavu da ne postoje okolnosti koje bi dovele do sukoba interesa.

Kada je riječ o zabrani nepotizma, nosioci javnih funkcija ne mogu donositi bilo koju odluku o zapošljavanju zasnovanu na nepotizmu. Pod odlukom se podrazumijevaju odluke koje se odnose na zapošljavanje i promjene u radno-pravnom statusu zaposlenika (interni premještaj, unapređenje i sporazumno preuzimanje zaposlenika).

Zabrana stranačkog zapošljavanja definiše da nosioci javnih funkcija ne mogu zapošljavati, kao i mijenjati radno-pravni status zaposlenika (interni premještaj, unapređenje i sporazumno preuzimanje zaposlenika), po osnovu članstva u političkoj stranci. Također, nosioci javnih funkcija ne mogu zapošljavati i mijenjati radno-pravni status zaposlenika po osnovu članstva u političkoj stranci, čija je stranka koalicioni partner sa strankom nosioca javnih funkcija. Propisano je i da rukovodilac organa javnog sektora, ne može postaviti, odnosno zaposliti politički povezano lice u organ kojim rukovodi.

Zakon propisuje i proceduru prijave slučajeva sukoba interesa, nepotizma i stranačkog zapošljavanja putem Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanja kvalitetom KS, kao i kazne za nepoštivanje i neprimjenjivanje navedenih zakonskih odredbi.

Također, regulira i angažovanje u javnom sektoru po osnovu ugovora o djelu, koje rukovoditelj neće moći zaključiti s bliskim srodnikom. S tim u vezi, predviđeno je i formiranje registra o zaključenim ugovorima o djelu.

Zastupnici su podržali aktivnosti Vlade i resornog ministarstva u pripremi teksta nacrta zakona, te dali prijedloge za njegovu doradu, prije utvrđivanja i usvajanja konačne verzije. Upućen je poziv široj društvenoj zajednici da se uključi u javnu raspravu.