Skupština KS: Usvojen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo

Skupština Kantona Sarajevo danas je usvojila Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo.

Ovaj zakon prvi put je donesen u decembru 2020. godine da bi odmah nakon toga, po apelaciji premijera FBiH, bio upućen na ocjenu ustavnosti. Ustavni sud FBiH donio je presudu kojom je utvrđeno da navedeni zakon nije u skladu sa Ustavom FBiH, odnosno da prilikom njegovog usvajanja nisu ispoštovane sve procedure, tj. da nije proveden u skladu sa Poslovnikom Skupštine KS.

Imajući u vidu da postoji urgentna potreba i obaveza da se Vladi KS omogući izvršavanje ustavnih nadležnosti iz resora koji su obuhvaćeni osporenim izmjenama i dopunama navedenog zakona, Kolegij Skupštine Kantona Sarajevo je zatražio od Vlade Kantona Sarajevo da pripremi prijedlog izmjena i dopuna Zakona o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo, po hitnoj proceduri, jer se Zakonom o postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine osporeni zakon prestao primjenjivati danom objavljivanja presude, a to je 12. marta ove godine.

Ministrica pravde i uprave KS Lejla Brčić je u svom izlaganju o potrebi ponovnog usvajanja ovog Zakona, i to po hitnom postupku, istakla da u konkretnoj presudi Ustavnog suda nije data obavezujuća uputa zakonodavnom tijelu kako postupiti.

Takođe, imajući u vidu da trenutno ne postoji zakonski osnov za vršenje tri ustavne nadležnosti koje su u nadležnosti tri novoosnovana ministarstva, pristupilo se ponovnoj izradi i upućivanju ovog zakona prema Skupštini KS.

Provodeći presudu Ustavnog suda FBiH i postupajući po Zaključku Kolegija Skupštine Kantona Sarajevo, a imajući u vidu hitnost donošenja navedenog zakona, kako bi se spriječile štetne posljedice po Kanton Sarajevo, Vlada Kantona Sarajevo je pripremila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija koji je danas, većinom glasova, po hitnom postupku, usvojila Skupštine KS.