Skupština KS: Skraćene procedure kupovine stanova preko kantonalnih stambenih fondova

Nakon što je danas Skupština Kantona Sarajevo jednoglasno usvojila dopune Zakona o pravobranilaštvu KS, procedure pri kupoprodaji stanova koje građani Sarajeva realizuju sa Fondom KS za izgradnju stanova za porodice šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao i sa Kantonalnim stambenim fondom biće znatno kraće i brže.

Prije ovih dopuna, Zakon je propisivao da je na sve ugovore imovinsko-pravne prirode, koje ovi fondovi zaključuju sa trećim licima, uz mišljenje nadležnog ministarstva i Pravobranilaštva KS, bilo neophodno dobiti i saglasnost Skupštine KS. Ovo je posebno usporavalo čitav proces, imajući u vidu da je na stotine naših sugrađana pravo na kupovinu ili dodjelu stana ostvarivalo preko ovih fondova.

“Izuzimajući spomenute fondove, izmjenama ovog zakona želimo omogućiti brže procedure i skratiti vrijeme ostvarivanja prava na kupovinu stanova preko ovih fondova. Pravobranilaštvo Kantona Sarajevo ostaje i dalje meritoran organ koji prati zakonitost ovih procedura i, kako je i propisano, štiti imovinu Kantona Sarajevo u ovim procesima”, istakla je ministrica pravde i uprave KS Darja Softić Kadenić u obraćanju zastupnicima kao predlagač Prijedloga Zakona o dopuni Zakona o pravobranilaštvu.