Ministarstvo pravde i uprave KS: Skupština KS jednoglasno donijela Zakon o ministarstvima i drugim organima uprave Kantona Sarajevo

Skupština Kantona Sarajevo je na nedavno održanom prvom dijelu 41. radne sjednice, na prijedlog Ministarstva pravde i uprave KS, jednoglasno donijela Zakon o ministarstvima i drugim organima uprave Kantona Sarajevo.

Zakon o ministarstvima i drugim organima uprave KS je jedan od značajnijih zakona za funkcioniranje uprave u Kantonu Sarajevo, s obzirom da se njime reguliraju organi uprave i upravne organizacije, utvrđuje njihov djelokrug i uređuju druga pitanja od značaja za njihovu organizaciju i rad.

Do donošenja ovog zakona, ovu materiju je uređivao Zakon o organizaciji i djelokrugu organa uprave u Kantonu Sarajevo, koji je u primjeni od 2008. godine, te je u periodu od 13 godina pretrpio više izmjena, dopuna i ispravki.

Novine u ovom novom Zakonu se primarno odnose na izmjene u djelokrugu kantonalnih organa uprave i to: Ministarstva privrede, Ministarstva za odgoj i obrazovanje, Ministarstva kulture i sporta, Ministarstva unutrašnjih poslova, Zavoda za izgradnju KS, te na sastav Kantonalne uprave za inspekcijske poslove.

Izmijenjen je i sam naziv Zakona, kako bi se on uskladio sa nazivima zakona koji regulišu istu oblast na nivou Federacije Bosne i Hercegovine i u većini drugih kantona u FBiH.

“Tekst usvojenog Zakona je rezultat provedene javne rasprave u trajanju od 30 dana, u okviru koje je Ministarstvo pravde i uprave zaprimilo inicijative, primjedbe i sugestije od strane: Ministarstva kulture i sporta KS, Zavoda za izgradnju KS, Općinskog pravobranilaštva Općine Hadžići, Kantonalnog suda u Sarajevu, Ministarstva unutrašnjih poslova KS, te Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova KS”, istakla je ministrica pravde i uprave Darja Softić-Kadenić.

Dodala je i kako su pristigle inicijative detaljno razmatrane i većim dijelom prihvaćene u potpunosti ili djelomično, te ugrađene u tekst Zakona.