Propisi MPU

Ukupno 91 - 103 od 103
Pravilnik
Naziv Pravni izvor Prilog
Pravilnik o naknadama i nagradama sudija porotnika Kantonalnog suda u Sarajevu i Općinskog suda u Sarajevu, 33/05, 33/06 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 33/05, 33/06
Pravilnik o službenoj legitimaciji zaposlenika Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom 'Službene novine Kantona Sarajevo' 40/19 PDF icon 40/19
Instrukcija ili naredba
Naziv Pravni izvor Prilog
Instrukcija o radu sa srankama u Sektoru za upravu Ministarstva pravde i uprave Interni dokument PDF icon INSTRUKCIJA
Uputstvo ili metodologija
Naziv Pravni izvor Prilog
Uputstvo o sadržaju obrasca izvještaja o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku,13/98 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon Uputstvo.pdf
Uputstvo o matičnoj knjizi, registru i ličom kartonu osuđenih lica, 28/10 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon Uputstvo o matičnoj knjizi, registru i ličnom kartonu osuđenih lica.pdf
Uputstvo o načinu rada, odgovornosti i obučavanju povjerenika, 28/10 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon Uputstvo o načinu rada, odgovornosti i obučavanju povjerenika.pdf
Procedura ili vodič
Naziv Pravni izvor Prilog
Vodič za upis u registar udruženja - 2020. godina Interni dokument PDF icon vodic_za_upis_u_registar_udruzenja_-_mart_2020.pdf
Ostalo
Naziv Pravni izvor Prilog
Ogranizaciona shema Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo - 2019 Interni dokument PDF icon organizaciona_shema_ministarstva_-_2019.pdf
Zaključak o vršenju poslova u vezi sa prodajom stanova čiji je nosilac prava raspolaganja Kanton Sarajevo, 11/98 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon Zaključak.pdf
Sporazum ili ugovor
Naziv Pravni izvor Prilog
Ugovor o djelu između Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo i Almedine Delalić Interni dokument PDF icon UGOVOR2
Kolektivni ugovor za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' 6/20 PDF icon 6/20
Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike u organima državne službe Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 45/19
Ugovor o djelu između Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo i Almedine Delalić Interni dokument PDF icon UGOVOR1