Propisi

Odluka

Odluka o davanju saglasnosti na Kolektivni ugovor o izmjenama Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave u sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine, 11/13, 48/13

('Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 11/13, 48/13)

Odluka o metodologiji izrade i donošenja programa rada i izvještaja o radu Vlade Kantona Sarajevo i kantonalnih organa i organizacija, 29/12

('Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 29/12, 11/17)

Odluka o načinu obrazovanja i utvrđivanja visine naknade za rad radnih tijela koje obrazuje Vlada Kantona Sarajevo i rukovodioci kantonalnih organa državne službe, 21/09-Prečišćeni tekst, 19/12, 26/14, 44/14

('Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 21/09, 19/12, 26/14 i 44/14)

Odluka o mjerama za unapređenje šalterskih službi u kantonalnim organima uprave i gradskim i općinskim službama za upravu,13/98

('Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 13/98)

Odluka o proglašenju Amandmana XIX do XLII na Ustav Kantona Sarajevo

('Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 31/01)
Pravilnik

Pravilnik o naknadama i nagradama sudija porotnika Kantonalnog suda u Sarajevu i Općinskog suda u Sarajevu, 33/05, 33/06

('Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 33/05, 33/06)

Pravilnik o obrascima, načinu vođenja i sadržaju evidencija o pruženoj pravnoj pomoći, 47/12, 52/12-Ispravka

('Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 47/12, 52/12)

Pravilnik o službenoj legitimaciji tužioca, 34/08

('Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 34/08, PDF icon 9/16)

Pravilnik o službenoj legitimaciji pravobranioca i zamjenika pravobranioca 12/97, 6/02, 1/04

('Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 12/97, 6/02, 1/04)

Pravilnik o poslovanju i vođenju evidencije u pravobranilaštvu,17/08 - Prečišćeni tekst,

('Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 17/08)

Pravilnik o metodologiji podnošenja izvještaja o izvršenju sankcija, 33/07

('Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 33/07)

Pravilnik o izvršavanju rada za opće dobro na slobodi, 24/10

('Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 24/10)
Uputstvo

Uputstvo o matičnoj knjizi, registru i ličom kartonu osuđenih lica, 28/10

('Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon Uputstvo o matičnoj knjizi, registru i ličnom kartonu osuđenih lica.pdf)

Uputstvo o sadržaju obrasca izvještaja o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku,13/98

('Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon Uputstvo.pdf)

Uputstvo o načinu rada, odgovornosti i obučavanju povjerenika, 28/10

('Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon Uputstvo o načinu rada, odgovornosti i obučavanju povjerenika.pdf)
Ostalo

Zaključak o vršenju poslova u vezi sa prodajom stanova čiji je nosilac prava raspolaganja Kanton Sarajevo, 11/98

('Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon Zaključak.pdf)