Propisi MPU

Ukupno 61 - 90 od 105
Uredba
Naziv Pravni izvor Prilog
Uredba o načelima za utvrđivanje unutrašnje organizacije kantonalnih, gradskih i općinskih organa uprave i upravnih organizacija, 36/06, 8/12 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 36/06, 8/12,PDF icon 39/16
Uredba o obrazovanju i vođenju knjiga položenih ugovora,11/08 - Prečišćeni tekst, 40/08 - ispravka, 7/10 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 11/08, 40/08, 7/10
Uredba o poslovima osnovne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe u Kantonu Sarajevo koje obavljaju državni službenici, uslovima za vršenje tih poslova i ostvarivanju određenih prava iz radnog odnosa 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 39/16,10/17
Odluka ili rješenje
Naziv Pravni izvor Prilog
Odluka o usklađivanju statusa Javnog preduzeća “Televizija Kantona Sarajevo” sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine Kantona Sarajevo' 33/05, 30/08, 25/09, 22/11, 3/12, 1/13 i 45/19 PDF icon 33/05, 30/08, 25/09, 22/11, 3/12, 1/13, 45/19
Odluka o davanju prethodne saglasnosti na program usavršavanja predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Kantona Sarajevo i Program usavršavanja predsjednika i članova nadzornih odbora 'Službene novine Kantona Sarajevo' 41/19 PDF icon 41/19
Odluka o ovlaštenju Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo za obavljanje procjene vrijednosti imovine (objekata), 21/97, 9/98 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 21/97,9/98
Odluka o metodologiji izrade i donošenja programa rada i izvještaja o radu Vlade Kantona Sarajevo i kantonalnih organa i organizacija, 29/12, 11/17, 8/18 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 29/12, 11/17, 8/18
Odluka o registru zaposlenih u javnom sektoru na području Kanrtona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 9/19, 23/19 PDF icon 9/19, 23/19
Odluka o mjerama za unapređenje šalterskih službi u kantonalnim organima uprave i gradskim i općinskim službama za upravu,13/98 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 13/98
Odluka o načinu obrazovanja i utvrđivanja visine naknade za rad radnih tijela koje obrazuje Vlada Kantona Sarajevo i rukovodioci kantonalnih organa državne službe 'Službene novine Kantona Sarajevo' 18/20 PDF icon 18/20
Odluka o proglašenju Amandmana XIX do XLII na Ustav Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 31/01
Odluka o standardima i kriterijima za imenovanje lica koja nisu državni službenici u organima državne službe Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 10/17
Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sedstava tekućih transfera utvrđenih izmjenama i dopunama Budžeta Kantona Sarajevo za 2020. godinu Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 22/20 PDF icon 22/20
Odluka o proglašenju Amandmana XLIII do XLIX na Ustav Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 6/13
Odluka o standardima i kriterijima za imenovanje pravobranioca i zamjenika pravobranioca Pravobranilaštva Kantona Sarajevo, 36/05 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 36/05
Odluka o prestanku važenja odluka Vlade Kantona Sarajevo, 4/12 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 4/12
Odluka o davanju saglasnosti na Kolektivni ugovor o izmjenama Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave u sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine, 11/13, 48/13 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 11/13, 48/13
Odluka o proglašenju 5. februara Danom sjećanja na sve stradale građane Grada Sarajeva u periodu opsade 1992.-1995. godine, 34/07 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 34/07
Odluka o proglašenju Amandmana na Ustav Kantona Sarajevo L - LVII 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/17 PDF icon 31/17
Odluka o osnivanju skupština javnih preduzeća čiji je osnivač Kanton Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 25/09, 22/11, 1/13 i 21/14 PDF icon 25/09, 22/11, 1/13, 21/14
Odluka o standardima i kriterijima za imenovanje na poziciju predsjednika i članova Skupštine Javnog preduzeća „Televizija Kantona Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 30/09, 27/11 i 7/13 PDF icon 30/09, 27/11, 7/13
Pravilnik
Naziv Pravni izvor Prilog
Pravilnik o službenoj legitimaciji zaposlenika Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom 'Službene novine Kantona Sarajevo' 40/19 PDF icon 40/19
Pravilnik o obrascima, načinu vođenja i sadržaju evidencija o pruženoj pravnoj pomoći, 47/12, 52/12-Ispravka 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 47/12, 52/12
Pravilnik o službenoj legitimaciji pravobranioca i zamjenika pravobranioca Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 25/20 PDF icon 25/20
Pravilnik o poslovanju i vođenju evidencije u pravobranilaštvu,17/08 - Prečišćeni tekst, 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 17/08
Pravilnik o unutrasnjoj organizaciji Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo - 2019. godina 'Službene novine Kantona Sarajevo' 25/19 PDF icon 25/19
Pravilnik o radnim odnosima državnih službenika i namještenika Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 1/20 PDF icon 1/20
Pravilnik o metodologiji podnošenja izvještaja o izvršenju sankcija, 33/07 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 33/07
Pravilnik o izvršavanju rada za opće dobro na slobodi, 24/10 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 24/10
Pravilnik o ocjenjivanju državnih službenika, sa pratećim obrascima za ocjenjivanje 'Službene novine Kantona Sarajevo' 50/17 PDF icon 50/17