Propisi MPU

Ukupno 31 - 60 od 105
Uredba
Naziv Pravni izvor Prilog
Uredba o pravilima discipllinskog postupka za disciplinsku odgovornost državnih službenika u organima državne službe u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 22/20 PDF icon 22/20
Uredba o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 34/19 PDF icon 34/19
Uredba o obrazovanju Stručne službe za zajedničke poslove, 5/06-Prečišćeni tekst 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 5/06
Uredba o sadržaju, izgledu i načinu korištenja memoranduma Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 28/18, 29/18 PDF icon 28/18, 29/18
Uredba o broju i službenom sjedištu notara za područje Kantona Sarajevo, 4/03, 22/07 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 4/03, 22/07
Uredba o radnom vremenu u organima uprave Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 39/17 PDF icon 39/17
Uredba o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa, 50/17 - Drugi novi Prečišćeni tekst sa Odlukom o verifikaciji Uredbe - Drugi novi prečišćeni tekst 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 50/17,PDF icon 2/18
Uredba o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 8/17,PDF icon 7/18
Uredba o kontroli javnih nabavki u svim institucijama čiji je osnivač Kanton Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 27/19, 29/19, 48/19, 13/20 PDF icon 27/19, 29/19, 48/19, 13/20
Uredba o osnivanju Službe za protokol i press Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 19/19, 39/19 PDF icon 19/19, 39/19
Uredba o naknadi troškova upravnog postupka,19/07 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 19/07
Uredba o naknadama koje nemaju karakter plaće 'Službene novine Kantona Sarajevo' 17/19 PDF icon 17/19
Uredba o vrsti i postupku objavljivanja propisa i javnosti rada organa uprave, javnih preduzeća, javnih ustanova i pravnih lica čiji je osnivač Kanton Sarajevo 21/19 'Službene novine Kantona Sarajevo' 21/19 PDF icon 21/19
Uredba o osnivanju Press službe Kantona Sarajevo, 13/03, 37/05 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 13/03, 37/05
Uredba o određivanju visine plaća i naknada organa upravljanja i drugih organa institucija Kantona Sarajevo, kantonalnih javnih preduzeća i javniih ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 41/16, 46/16, 5/17, 50/17, 53/18, 42/20 PDF icon 41/16, 46/16, 5/17, 50/17, 53/18, 42/20
Uredba o naknadama troškova za službena putovanja, 21/19 'Službene novine Kantona Sarajevo' 21/19 PDF icon 21/19
Uredba o medijatorima državne službe u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 10/17
Uredba o obrazovanju Stručne službe Vlade Kantona Sarajevo, 5/06 - Prečišćeni tekst, 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 5/06, 7/20
Uredba o obaveznom stručnom usavršavanju i osposobljavanju državnih službenika u organima državne službe u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 14/17
Uredba o obrazovanju Kabineta premijera Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 5/06 i 51/19
Uredba o osnivanju Službe za skupštinske poslove Skupštine Kantona Sarajevo – PREČIŠĆENI TEKST 'Službene novine Kantona Sarajevo' 40/20 PDF icon 40/20
Uredba o Uredu za zakonodavstvo Vlade Kantona Sarajevo, 7/06 - Prečišćeni tekst 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 7/06
Uredba o osnivanju Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo – PREČIŠĆENI TEKST 'Službene novine Kantona Sarajevo' 40/20 PDF icon 40/20
Uredba o službenoj iskaznici članova Vlade Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 13/20 PDF icon 13/20
Uredba o osnivanju Službe za protokol Kantona Sarajevo 13/03, 37/05 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 13/03, 37/05
Uredba o broju zamjenika pravobranioca Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon uredba_06-16.pdf
Uredba o osnivanju Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 7/18, 21/19, 5/20 PDF icon 7/18, 21/19, 5/20
Uredba o kriterijima za finansiranje programa i projekata neprofitnih organizacija i udruženja koja se finansiraju-sufinasiraju iz budžeta Kantona Sarajevo, 33/11, 3/12-Ispravka, 37/13, 16/14, 6/17, 43/20 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 33/11, 3/12, 37/13, 16/14, 6/17, 43/20
Uredba o osnivanju Službe za skupštinske poslove Skupštine Kantona Sarajevo, 4/05 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 4/05, 12/20
Uredba o osnivanju Kabineta predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo,13/03 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 13/03