Propisi MPU

Ukupno 31 - 60 od 78
Uredba
Naziv Pravni izvor Prilog
Uredba o određivanju visine plaća i naknada organa upravljanja i drugih organa institucija Kantona Sarajevo, kantonalnih javnih preduzeća i javniih ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 41/16, 46/16,PDF icon 5/17
Uredba o pravilima discipllinskog postupka za disciplinsku odgovornost državnih službenika u organima državne službe u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 52/16
Uredba o broju i službenom sjedištu notara za područje Kantona Sarajevo, 4/03, 22/07 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 4/03, 22/07
Uredba o kriterijima za finansiranje programa i projekata neprofitnih organizacija i udruženja koja se finansiraju-sufinasiraju iz budžeta Kantona Sarajevo, 33/11, 3/12-Ispravka, 37/13, 16/14, 6/17 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 33/11, 3/12, 37/13, 16/14,PDF icon 6/17
Uredba o obrazovanju Stručne službe za zajedničke poslove, 5/06-Prečišćeni tekst 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 5/06
Uredba o osnivanju Press službe Kantona Sarajevo, 13/03, 37/05 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 13/03, 37/05
Uredba o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 8/17
Uredba o obrazovanju Stručne službe Vlade Kantona Sarajevo, 5/06 - Prečišćeni tekst, 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 5/06
Uredba o obrazovanju Kabineta premijera Kantona Sarajevo, 5/06 - Prečišćeni tekst 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 5/06
Uredba o naknadama koje nemaju karakter plaće, 4/12, 25/14 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 4/12, 25/14
Uredba o medijatorima državne službe u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 10/17
Uredba o Uredu za zakonodavstvo Vlade Kantona Sarajevo, 7/06 - Prečišćeni tekst 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 7/06
Uredba o naknadama troškova za službena putovanja, 14/12 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 14/12
Uredba o obaveznom stručnom usavršavanju i osposobljavanju državnih službenika u organima državne službe u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 14/17
Uredba o osnivanju Službe za protokol Kantona Sarajevo 13/03, 37/05 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 13/03, 37/05
Uredba o osnivanju Ureda za kvalitet Kantona Sarajevo,28/06 - Prečišćeni tekst, 15/10 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 28/06,15/10
Uredba o osnivanju Službe za skupštinske poslove Skupštine Kantona Sarajevo, 4/05 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 4/05
Uredba o broju zamjenika pravobranioca Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon uredba_06-16.pdf
Uredba o radnom vremenu u organima uprave Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 39/17 PDF icon 39/17
Uredba o osnivanju Kabineta predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo,13/03 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 13/03
Uredba o načelima za utvrđivanje unutrašnje organizacije kantonalnih, gradskih i općinskih organa uprave i upravnih organizacija, 36/06, 8/12 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 36/06, 8/12,PDF icon 39/16
Uredba o vršenju službe obezbjedjenja i o kućnom redu u kantonalnim organima uprave, općinskim i gradskim službama za upravu, 15/98, 20/03 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 15/98, 20/03
Uredba o poslovima osnovne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe u Kantonu Sarajevo koje obavljaju državni službenici, uslovima za vršenje tih poslova i ostvarivanju određenih prava iz radnog odnosa 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 39/16,10/17
Uredba o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa,21/11-Prečišćeni tekst, 30/11-ispravka 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 21/11,PDF icon 23/15,PDF icon 26/17
Uredba o naknadi troškova upravnog postupka,19/07 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 19/07
Odluka ili rješenje
Naziv Pravni izvor Prilog
Odluka o proglašenju Amandmana XLIII do XLIX na Ustav Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 6/13
Odluka o ovlaštenju Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo za obavljanje procjene vrijednosti imovine (objekata), 21/97, 9/98 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 21/97,9/98
Odluka o proglašenju 5. februara Danom sjećanja na sve stradale građane Grada Sarajeva u periodu opsade 1992.-1995. godine, 34/07 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 34/07
Odluka o standardima i kriterijima za imenovanje lica koja nisu državni službenici u organima državne službe Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 10/17
Odluka o prestanku važenja odluka Vlade Kantona Sarajevo, 4/12 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 4/12