Propisi MPU

Ukupno 1 - 30 od 176
Ustav
Naziv Pravni izvor Prilog
Ustav Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 1/96, 2/96, 3/96,16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13
Amandmani na Ustav Kantona Sarajevo L - LVII 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/17 PDF icon 31/17
Zakon
Naziv Pravni izvor Prilog
Zakon o radno-pravnom statusu poslanika u Skupštini Kantona Sarajevo, 29/12-Prečišćeni tekst i 9/15 - Izmjena 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 29-12 i 9-15.pdf,PDF icon broj-9.pdf
Zakon o izvršenju sankcija u Kantonu Sarajevo, 27/07 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon Zakon o izvršenju sankcija u Kantonu Sarajevo.pdf,PDF icon broj-36.pdf
Zakon o radno-pravnom statusu članova Vlade Kantona Sarajevo, 29/12-Prečišćeni tekst, 9/15 - Izmjena i 28/18 - Izmjena 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 29-12 i 9-15.pdf,PDF icon broj-9.pdf,PDF icon 28/18
Zakon o plaćama i naknadama članova organa upravljanja i drugih organa institucija Kantona Sarajevo, kantonalnih javnih preduzeća i javnih ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 10/16
Zakon o Vladi Kantona Sarajevo,36/14-Novi prečišćeni tekst i 37/14-Ispravka 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 36/14, 37/14
Zakon o državnoj službi u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 31/16, 45/19
Zakon o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosioca javnih funkcija u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 18/19 i 12/22 PDF icon 18/19 i 12/22
Zakon o prenosu nadležnosti za donošenje Krivičnog zakona - posebni dio 22/97 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 22/97
Zakon o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 35/22, 44/22, 52/22 PDF icon 35/22, 44/22, 52/22
Zakon o lokalnoj samoupravi, 22/00-Prečišćeni tekst 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 22/00
Zakon o imovini Kantona Sarajevo, 6/97, Presuda Ustavnog suda Federacije BiH, 9/98, Presuda Ustavnog suda Federacije BiH, 5/10 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 6/97, 9/98, 5/10,PDF icon 27/16
Zakon o inspekcijama Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 2/17, 37/21
Zakon o upotrebi znakovnog jezika u Kantonu Sarajevo, 11/11, 15/11-Ispravka 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 11/11, 15/11
Zakon o pravobranilaštvu, 33/08 - Novi prečišćeni tekst, 7/12 i 44/16 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 33/08, 7/12, 44/16, 45/21
Zakon o javnim priznanjima Kantona Sarajevo, 2/10-Novi prečišćeni tekst 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 2/10
Zakon o ministarstvima i drugim organima uprave Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 40/22 PDF icon 40/22
Zakon o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina u Kantonu Sarajevo, 27/11 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 27/11,PDF icon 40/17
ZAKON O GRBU I ZASTAVI KANTONA SARAJEVO 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 9/99
Zakon o postupanju sa predstavkama i prijedlozima, 4/02,16/03 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 4/02,16/03
Zakon o kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo, 20/02 i 22/02, 30/08 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 20/02 i 22/02, 30/08
Zakon o pružanju besplatne pravne pomoći, 1/12, 26/14, 40/17 i 19/23 'Službene novine Kantona Sarajevo' 1/12, 26/14, 40/17, 19/23 PDF icon 1/12, 26/14, 40/17, 19/23
Zakon o utvrđivanju i obilježavanju Dana Kantona Sarajevo, 33/05 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 33/05
Zakon o prenošenju nadležnosti za donošenje Zakona o Tužilaštvu Kantona Sarajevo, 36/13 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 36/13
Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 5/19, 40/22
Zakon o objavljivanju propisa i drugih općih akata u “Službenim novinama Kantona Sarajevo” 'Službene novine Kantona Sarajevo' 18/11-Prečišćeni tekst, 36/15, 11/19, 35/22 PDF icon 18/11-Prečišćeni tekst, 36/15, 11/19, 35/22
Zakon o upotrebi grba i zastave Kantona Sarajevo, 3/09 - Prečišćeni tekst, izmjena 36/15, dopuna 15/18 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 3/09, 36/15, 15/18
Zakon o pečatu Kantona Sarajevo, 3/09- Prečišćeni tekst, 36/15, 15/18 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 3/09, 36/15 i 15/18
Zakon o proglašavanju žalosti u Kantonu Sarajevo, 26/08 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 26/08,PDF icon 40/17