Propisi

Ustav

Ustav Kantona Sarajevo

('Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 1/96, 2/96, 3/96,16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13)
Zakon

Zakon o plaćama i naknadama članova organa upravljanja i drugih organa institucija Kantona Sarajevo, kantonalnih javnih preduzeća i javnih ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo

('Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 10/16)

Zakon o državnoj službi u Kantonu Sarajevo

('Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon zakon_o_drzavnoj_sluzbi_u_kantonu_sarajevo.pdf)

Zakon o državnoj službi u Kantonu Sarajevo

('Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 31/16)

Zakon o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo, 2/12-Prečišćeni tekst, 41/12, 8/15 i 13/17

('Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 2/12, 41/12, 8/15 i 13/17)

Zakon o prenosu nadležnosti za donošenje Krivičnog zakona - posebni dio 22/97

('Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 22/97)

Zakon o javnim priznanjima Kantona Sarajevo, 2/10-Novi prečišćeni tekst

('Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 2/10)

Zakon o lokalnoj samoupravi, 22/00-Prečišćeni tekst

('Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 22/00)

Zakon o postupanju sa predstavkama i prijedlozima, 4/02,16/03

('Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 4/02,16/03)

Zakon o imovini Kantona Sarajevo, 6/97, Presuda Ustavnog suda Federacije BiH, 9/98, Presuda Ustavnog suda Federacije BiH, 5/10

('Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 6/97, 9/98, 5/10)

Zakon o inspekcijama Kantona Sarajevo

('Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 02/17)

Zakon o utvrđivanju i obilježavanju Dana Kantona Sarajevo, 33/05

('Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 33/05)

Zakon o upotrebi znakovnog jezika u Kantonu Sarajevo, 11/11, 15/11-Ispravka

('Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 11/11, 15/11)

Zakon o pravobranilaštvu, 33/08 - Novi prečišćeni tekst, 7/12 i 44/16

('Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 33/08, 7/12, 44/16)

Zakon o kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo, 20/02 i 22/02, 30/08

('Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 20/02 i 22/02, 30/08)

Zakon o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina u Kantonu Sarajevo, 27/11

('Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 27/11)

ZAKON O GRBU I ZASTAVI KANTONA SARAJEVO

('Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 9/99)

Zakon o objavljivanju propisa i drugihopćih akata u “Službenim novinama Kantona Sarajevo”,18/11-Prečišćeni tekst, 36/15

('Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon Zakon.pdf, PDF icon broj-36.pdf)

Zakon o prenošenju nadležnosti za donošenje Zakona o Tužilaštvu Kantona Sarajevo, 36/13

('Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 36/13)

Zakon o pružanju besplatne pravne pomoći, 1/12, 26/14

('Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 1/12, 26/14)

Zakon o upotrebi grba i zastave Kantona Sarajevo, 3/09-Prečišćeni tekst

('Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon Zakon.pdf, PDF icon broj-36.pdf)

Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti Kantona Sarajevo, 33/11, 5/13, 9/15

('Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 33/11, 5/13 i 9/15)

Zakon o pečatu Kantona Sarajevo, 3/09- Prečišćeni tekst

('Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon Zakon o pečatu Kantona Sarajevo.pdf, PDF icon broj-36.pdf)

Zakon o proglašavanju žalosti u Kantonu Sarajevo, 26/08

('Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 26/08)

Zakon o radno-pravnom statusu poslanika u Skupštini Kantona Sarajevo, 29/12-Prečišćeni tekst i 9/15 - Izmjena

('Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 29-12 i 9-15.pdf, PDF icon broj-9.pdf)

Zakon o radno-pravnom statusu članova Vlade Kantona Sarajevo, 29/12-Prečišćeni tekst i 9/15 - Izmjena

('Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 29-12 i 9-15.pdf, PDF icon broj-9.pdf)

Zakon o Vladi Kantona Sarajevo,36/14-Novi prečišćeni tekst i 37/14-Ispravka

('Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 36/14, 37/14)

Zakon o izvršenju sankcija u Kantonu Sarajevo, 27/07

('Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon Zakon o izvršenju sankcija u Kantonu Sarajevo.pdf, PDF icon broj-36.pdf)
Uredba

Uredba o vršenju službe obezbjedjenja i o kućnom redu u kantonalnim organima uprave, općinskim i gradskim službama za upravu, 15/98, 20/03

('Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 15/98, 20/03)

Uredba o radnom vremenu u kantonalnim organima, 7/99, 4/02, 10/02, 19/02-Ispravka

('Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 7/99, 4/02, 10/02, 19/02)