Odgovor na zastupničko pitanje zastupnika Hameda Aljovića