STRUČNI ISPIT

S T U Č N I I S PI T U skladu sa odredbama člana 31. stav 2. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 49/05), pred komisijom koju imenuje ministar pravde i uprave Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Kantonalna komisija), stručni ispit polažu namještenici i pripravnici srednje stručne spreme iz općinskih i gradskih organa državne službe koji se nalaze na radnim mjestima na kojima se obavljaju dopunski poslovi osnovne djelatnosti u skladu sa propisom koji se donosi na osnovu člana 6. st. 3. i 5. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine, kao i pripravnici srednje školske spreme koji obavljaju pripravnički staž u tim organima državne službe i namještenici i pripravnici srednje stručne spreme na radu u pravnim osobama koje imaju javna ovlaštenja po osnovu kantonalnog zakona i po osnovu odluke gradskog odnosno općinskog vijeća. Pred Kantonalnom komisijom stručni ispit polažu i namještenici srednje školske spreme iz stručnih i drugih službi iz općinskih i gradskih organa vlasti iz člana 73. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine, kao i pripravnici srednje školske spreme koji obavljaju pripravnički staž u tim službama kao i javnih osoba sa javnim ovlaštenjima utvrđena na osnovu federalnog zakona. Stručni ispit mogu polagati i osobe koje se nalaze na radu u drugim pravnim osobama na području Federacije Bosne i Hercegovine, na lični zahtjev. Osobe mogu polagati stručni ispit kada po završenoj srednjoj stručnoj spremi provedu na radu u navedenim organima i službama najmanje šest mjeseci. PROGRAM STRUČNOG ISPITA Stručni ispit obuhvata sljedeće predmete: 1. Osnove ustavnog sistema, 2. Organizacija organa uprave u Federaciji, 3. Upravni postupak, 4. Radni odnosi u organima državne službe, 5. Kancelarijsko i arhivsko poslovanje u organima državne službe. Sadržaj materijala za svaki predmet, utvrđuje se u programu koji se nalazi u prilogu Pravilnika o sadržaju i načinu polaganja stručnog ispita namještenika u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 75/05). POSTUPAK PRIJAVLJIVANJA I POLAGANJA STRUČNOG ISPITA Polaganje stručnog ispita obavlja se na pismeni zahtjev kandidata. Kandidati zahtjev za polaganje stručnog ispita podnose Ministarstvu pravde i uprave Kantona Sarajevo. Uz zahtjev se prilaže: 1. Uvjerenje o završenoj srednjoj školskoj spremi, odnosno ovjerena fotokopija diplome o završenoj srednjoj školskoj spremi, 2. Uvjerenje ili potvrda o pripravničkom stažu, odnosno o random stažu, 3. četiri KM administrativne takse. Ministar pravde i uprave Kantona Sarajevo donosi rješenje kojim odobrava polaganje stručnog ispita za kandidate koji ispunjavaju propisane uslove, odnosno rješenje kojim se odbija zahtjev za polaganje stručnog ispita za kandidate koji ne ispunjavaju propisane uslove. Sručni ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela. Visina naknade za troškove polaganja stručnog ispita pred Kantonalnom komisijom iznosi 400.00 KM za cijeli ispit. Uplata se vrši nakon što kandidat primi rješenje o odobrenju polaganja stručnog ispita i obavijest o terminu polaganja ispita, u kojoj je naveden način plaćanja, a dokaz o uplati se predaje sekretaru Komisije neposredno prije pristupanja pismenom djelu ispita. Kandidat nakon što podnese zahtjeva za polaganje stručnog ispita može preuzeti Priručnik za pripremanje stručnog ispita za namještenike i pripravnike srednje školske spreme u prostorijama Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo, ulica Reisa Džemaludina Čauševića br.1 Sarajevo, kancelarija broj 142, I sprat.