Poziv na konsultacije vezano za Zakon o lokalnoj samoupravi - PREDNACRT septembar 2017. godine

 

Ministarstvo pravde i uprave Kantona Sarajevo je, u skladu sa Programom rada Ministarstva za 2017. godinu, pripremilo i objavilo prednacrt Zakona o lokalnoj samoupravi, pa vas pozivamo da uzmete učešće u konsultacijama, odnosno da svoje primjedbe, prijedloge, sugestije i mišljenja na tekst Zakona dostavite u roku od 10 dana, a najkasnije do 21.09.2017. godine, Ministarstvu pravde i uprave Kantona Sarajevo na adresu Reisa Džemaludina Čauševića broj 1 Sarajevo ili na e-mail adresu: mpu@mpu.ks.gov.ba