Poziv na konsultacije vezano za prednacrt Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Kantona Sarajevo