Informacija o izvršavanju alternativne krivične sankcije rad za opće dobro na slobodi, na području Kantona Sarajevo, u periodu od 01.01.2016. do 30.09.2016. godine

Rad za opće dobro na slobodi je alternativna krivična sankcija kojom se počiniocima krivičnih djela za koja je zaprijećena kazna zatvora u trajanju do jedne godine, ista, uz dobrovoljni pristanak osuđenog, zamjenjuje društveno korisnim radom – radom za opće dobro na slobodi, u trajanju od najmanje 10, do najviše 90 radnih dana, a koju u skladu sa odredbama člana 44. stav 7. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 36/03, 37/03, 21/04, 69/04, 18/05, 42/10, 42/11, 59/14 i 76/14), na području Kantona Sarajevo izvršava Ministarstvo pravde i uprave Kantona Sarajevo.

Svrha kažnjavanja se postiže na način da osoba kojoj je ograničena sloboda ne bude isključena iz društva, već da uz pomoć društvene zajednice, dobrovoljno, radom i ličnim postupcima, razvije svijest i odgovornost o štetnosti određenih ponašanja i posljedicama počinjenog krivičnog djela.

Rad za opće dobro na slobodi, izvršava se u organizacijama od javnog interesa osnovanim na području Kantona Sarajevo, a koje obavljaju javnu djelatnost u okviru koje se može ostvariti opća i posebna svrha izvršavanja krivično pravnih sankcija. Ove organizacije, čiju listu nakon izvršenih konsultacija, utvrđuje Ministarstvo pravde i uprave Kantona Sarajevo, predstavljaju poslodavca u postupku izvršavanja rada za općedobro na slobodi, s kojim se potpisuju ugovori o izvršavanju rada za opće dobro na slobodi, a koji ugovori imaju jednogodišnji rok važenja.

Ministarstvo pravde i uprave Kantona Sarajevo, za period maj 2016. - maj 2017. godine, ima potpisane ugovore sa KJKP Rad, KJKP Gradski saobraćaj, KJKP Park i KJKP Pokop, koji predviđaju ukupno 30 radnih mjesta za izvršavanje rada za opće dobro na slobodi. Takođe, Ministarstvo pravde i uprave Kantona Sarajevo, za period juni 2016. - juni 2017. godine, ima potpisan ugovor sa Javnom ustanovom Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo, koji predviđa ukupno 7 radnih mjesta za izvršavanje rada za opće dobro na slobodi, pored kojih se primjenjuje i program savjetovanja i odvikavanja od konzumacije nedozvoljenih narkotičkih sredstava.

U periodu od 01.01.2016. do 30.09.2016. godine, Ministarstvu pravde i uprave Kantona Sarajevo na nadležno postupanje – izvršavanje rada za opće dobro na slobodi, dostavljene su ukupno 23 presude Općinskog suda u Sarajevu, kojima su obuhvaćene 24 osobe kojima je zatvorska kazna uz njihov pristanak zamjenjena radom za opće dobro na slobodi. Od navedenog broja, 12 presuda je izvršeno, 4 presude su u toku izvršavanja, u 4 predmeta nadležni sud je obavješten o zanemarivanju izvršavanja rada za opće dobro na slobodi, a 3 predmeta su u pripremi.

Činjenica je da Ministarstvo pravde i uprave Kantona Sarajevo  svojim kapacitetima i saradnjom sa Općinskim sudom u Sarajevu, navedenim javnim komunalnim preduzećima na području Kantona Sarajevo, te prije svega radom sa samim osuđenicima i povjerenicima za izvršavanje rada za opće dobro na slobodi, uposlenicima kantonalnih javnih komunalnih preduzeća, obezbjeđuje da se sve predmetne presude uredno izvršavaju i to na način kojim se postiže svrha ove alternativne krivične sankcije.