Vlada KS: Utvrđeni prijedlozi amandmana na Ustav Kantona

Vlada KS utvrdila je prijedloge amandmana od L do LVII na Ustav Kantona Sarajevo i uputila ih prema Skupštini Kantona na konačno usvajanje.

Prema riječima ministra pravde i uprave Marija Nenadića, ovi amandmani su na tragu realizacije presuda Ustavnog suda Federacije BiH kojima je potvrđeno da je KS u prethodnih 15 godina u više navrata i po različitim pitanjima povrijedio prava jedinica lokalne samouprave na lokalnu samoupravu.

Od 2009. godine ovaj sud je ukupno donio 17 presuda a njih 11 se direktno odnosi na povredu prava jedinica lokalne samouprave i gdje su apelanti bili načelnici općina i gradonačelnik u prethodnim mandatima.

"Pored ovoga, amandmanima je Vlada KS odgovorila i na obavezu iz Zakona o principima iz lokalne samouprave FBiH kojima je još od prije 11 godina dat rok da se u roku od 12 mjeseci kantonalni zakoni usklade s tim zakonom", pojasnio je ministar Nenadić obaveze usvajanja amandmana.

Kao najznačajnija odrednica amandmana jeste konačna podjela i razgraničenja nadležnosti između Kantona, grada i općina u domenu lokalne samouprave jer je do sada često dolazilo do preklapanja nadležnosti i uzurpiranja tih nadležnosti i odbijanja.

Ministarstvo pravde i uprave je ponudilo, a Vlada prihvatila i mogućnost da nadležnosti nakon što budu formalno prenesene na Grad ili općine mogu, u slučaju da se oko toga postigne zajednička saglasnost, ponovno delegiraju Kantonu ili Gradu na način kako je to amandmanima ili zakonom predviđeno.

Takođe, ovim amandmanima provodi se Odluka Ustavnog suda o konstitutivnosti naroda na teritoriji FBiH i utvrđuju se službeni jezici i pisma u Kantonu Sarajevo te se vrši usklađivanje sa rješenjima iz Ustava KS, a koji je usklađen sa Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda.

Amandmanima nije izmijenjen teritorijalni obuhvat Grada Sarajeva jer nije postojao opći konsenzus oko ovog pitanja, ali to nije predstavljalo smetnju da se nadležnosti urede kako je predloženo. Ustavna komisija Skupštine Kantona dala je zeleno svjetlo za ove amandmane, a podrška je došla i od domaćih vlasti, međunarodnih organizacija, nevladinog sektora.

Po stupanju amandmana na snagu, kako je najavio ministar Nenadić, planira se predložiti Zakon o lokalnoj samoupravi i Zakon o pripadnosti javnih prihoda, a prelazni period za njihovo potpuno implementiranje bi bio dvije godine. Amandmani će se razmatrati na Skupštini 31.jula.