Vlada KS: Usvojen Akcioni plan za provedbu Uredbe o kontroli javnih nabavki u institucijama KS

Vlada Kantona Sarajevo usvojila je jučer Akcioni plan za provedbu Uredbe o kontroli javnih nabavki u svim institucijama, čiji je osnivač Kanton Sarajevo.

Kako je obrazloženo, Ministarstvo pravde i uprave KS zaprimilo je inicijativu za izmjenu ove uredbe od Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS.

Tom inicijativom predloženo je da se primjena navedene Uredbe prolongira do 01. januara naredne godine, imajući u vidu da nisu ispunjeni preduslovi za kontrolu javnih nabavki iz člana 54. Uredbe, a koji se odnose na: usvajanje Akcionog plana za provođenje ove uredbe (rok je bio 30 dana od dana stupanja na snagu uredbe), usvajanje akta kojim se regulišu uslovi i način polaganja ispita iz člana 5. stav (4) Uredbe (rok je bio tri mjeseca od stupanja na snagu ove uredbe), kao i uspostava Liste eksperata od Vlade KS.

Kako je Vlada Kantona Sarajevo donijela Uredbu o izmjeni Uredbe o kontroli javnih nabavki u svim institucijama, čiji je osnivač Kanton Sarajevo - „Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 13/20, kojom se odgađa početak njene primjene planiran za 01. januara 2020. godine, ovo ministarstvo je pripremilo Akcioni plan za provedbu Uredbe, shodno članu 54. stav (2), kako bi se otpočele aktivnosti na uspostavi Liste eksperata i potpunoj primjeni Uredbe.

Akcionim planom je utvrđena dinamika aktivnosti, određeni su nadležni organi za provođenje pojedinih aktivnosti, te su uspostavljeni rokovi za njihovu implementaciju.

Na ovaj način su stvorene sve pretpostavke da, potpunom provednom Akcionog plana, od 01.01.2021. godine počne implementacija odredbi Uredbe o kontroli javnih nabavki u svim insititucijama, čiji je osnivač Kanton Sarajevo, s obzirom da će biti okončane sve prethodne radnje potrebne za njenu potpunu primjenu .