Usaglašavanje teksta Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti KS: Predstavnici sindikata zahtijevaju bolji status državnih službenika i namještenika u Kantonu Sarajevo

Ministar pravde i uprave Kantona Sarajevo Mario Nenadić održao je danas još jedan sastanak sa predstavnicima Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH, Sindikata policije KS i Samostalnog sindikata kantonalnih državnih službenika i namještenika, povodom usaglašavanja teksta Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti u Kantonu Sarajevo.

"Napravljena je analiza realiziranog sa prethodnih sastanaka, te je konstatovano da još uvijek nije osigurana fiskalna procjena efekata ovog zakona od strane Ministarstva finansija KS. Također je izrađen prečišćeni tekst zakona u odnosu na onaj s prethodnog sastanka, a izdvojena su pitanja i članovi zakona o kojima još uvijek ne postoji suglasnost. Razmotrene su i druge okolnosti do konačnog donošenja usuglašenog Zakona te je razgovarano o drugim pitanjima koja su u vezi sa položajem i statusom državnih službenika i namještenika i nositelja izvršnih i zakonodavnih funkcija u Kantonu Sarajevo. Iznesene su neke nove ideje u vezi sa ovim pitanjima, o čemu će se rasprava nastaviti u narednom periodu", izjavio je nakon sastanka ministar Nenadić i naveo da je izgubljeno mnogo vremena u traženju usuglašenih rješenja, a što je mišljenje svih prisutnih.

Kazao je da je unutar radne grupe za predmetna pitanja, koju čine predstavnici Vlade i sindikata, najavljen skori sastanak sa premijerom i ministrom finansija KS, u cilju konkretizacije teksta navedenog zakona.

Ovom prilikom, ukazano je na nepovoljan i diskriminirajući položaj uposlenika koje zastupaju ovi sindikati u odnosu na druge uposlene u javnom sektoru te je ponovljen zahtjev da se to ispravi što je brže moguće.

"U cilju što skorije pripreme usaglašenog nacrta ovog zakona, predstavnici sindikata traže od ministra pravde i uprave izjašnjenje o tome da li su ovim zakonom moguće korekcije koeficijenata po platnim razredima za državne službenike i namještenike, a imajući u vidu Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti u FBiH. S obzirom da kolege iz Sindikata kantonalnih državnih službenika pominju najnižu stanicu, Opći kolektivni ugovor, Zakon o radu, tražimo da resorno ministarstvo do narednog sastanka da mišljenje po tom pitanju, a imajući u vidu propise kojima su regulisana prava državnih službenika i namještenika. Osim toga, molimo ministra finansija i Vladu za informacije da li se planira povećanje osnovice plaća državnih službenika i namještenika u Budžetu za 2018. godinu, a s obzirom da se osnovica za njih primjenjuje i na uposlenike u obrazovanju, kao i u javnim ustanovama kulture, socijale itd. Ukoliko se planira, molimo za informacije koliko će sredstava biti planirano a s obzirom na to da su sredstva za povećanje plaća zaposlenih u zdravstvu već planirana kao i da se planiraju sredstva za poboljšanje statusa uposlenih u obrazovanju,  a kako bi na osnovu te informacije iznašli najbolja zakonska rješenja za poboljšanje ugroženog statusa državnih službenika i namještenika u Kantonu Sarajevo", istakla je predsjednica Sindikalne organizacije kantonalnih organa državne službe KS Višnja Ljubijankić.

Predsjednik Samostalnog sindikata kantonalnih državnih službenika i namještenika Elvis Zornić kazao je da je potrebno donijeti kvalitetan tekst zakona koji će urediti plaće i naknade samo državnih službenika i namještenika. Predložio je da se sagleda mogućnost donošenja zasebnog zakona koji bi tretirao ova pitanja nosilaca funkcija zakonodavne i izvršne vlasti.

"Naš primarni cilj je ostvariti bolji status svih članova ovog sindikata jer smo trenutno najlošije plaćena administracija u Kantonu Sarajevo", istakao je Zornić.

Predsjednik Upravnog odbora Sindikata policije Kantona Sarajevo Mirza Hadžiabdić kazao je da ovaj sindikat uvažava izneseno i zahtijeva da se u što kraćem vremenskom periodu definiše način poboljšanja statusa državnih službenika i namještenika u narednoj budžetskoj godini.