Skupština KS: Usvojene Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja KS za 2018. godinu

U nastavku 43. radne sjednice Skupštine KS, zastupnici su usvojili Prijedlog zakona o porezu na promet nekretnina i porezu na nasljeđe i poklone.

Novost u ovom zakonu jeste da se po prvi put u Kantonu Sarajevo oslobađaju plaćanja poreza na promet nekretninama mladi do 38 godina starosti koji prvi put rješavaju stambeno pitanje, odnosno kupuju nekretninu do 30 metara kvadratnih za “prvog” člana domaćinstva i po 15 metara kvadratnih za svakog narednog člana. Cilj ove mjere, po riječima ministra finansija KS Jasmina Halebića, je da se potakne ostanak mladih kao i da se utiče na revitalizaciju demografske slike u Kantonu Sarajevo. Druga značajna mjera koju Zakon donosi je, između ostalog, oslobađanje oporezivanja  privrednih društava u prometovanju nekretnina prilikom osnivanja preduzeća, kao  poticaj zapošljavanju u Kantonu Sarajevo.

Prilikom nsaljeđivanja, određene kategorije stanovništva bit će oslobođene od plaćanja poreza a riječ je o prvom nasljednom redu, bračnim drugovima i maloljetnoj djeci koja se nalaze na redovnom školovanju. Novina je i da ugovor o izdržavanju starih i iznemoglih osoba omogućava izdržavatelju da stekne vlasništvo nad nekretninom nakon sedam godina izdržavanja iznemogle i stare osobe a nakon čije smrti se stopa oporezivanja nekretnine nulira.

Po hitnom postupku usvojen je Prijedlog zakona o komunalnim taksama a čiji je cilj, po riječima ministra Halebića, pojednostavljenje poslovnog okruženja u KS-u i smanjenje troškova poslodavacima.

Zastupnici su dali saglasnost na Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja KS kao i na Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Finansijskog plana ove ustanove za 2018. godinu. Budžet ZZO-a uvećan je za 25 miliona KM te sada iznosi 424.775.924 KM.

Prema riječima ministrice zdravstva KS Zilhe Ademaj, od tih 25 miliona, 10 će biti usmjereno zdravstvenim ustanovama radi isplate većih plaća i naknada svih zaposlenih na osnovu kolektivnih ugovora koji su zaključeni u novembru prošle godine. Novim finansijskim planom izdvojeno je, između ostalog, 2.800.000 KM za ortopedska i druga medicinska pomagala, te za troškove lijekova 1,5 miliona KM, za liječenje u inostranstvu dva miliona, te 2,6 miliona KM za posebne programe zdrravstvene zaštite kao što je liječenje biološkom terapijom oboljelih od reumatoidnog artritisa i obezbjeđivanje bezglutenskog brašna za oboljele od celijakije.

Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o preuzimanju, izmjenama i dopunama Zakona o zakupu poslovnih zgrada i prostorija nije dobio podršku većine zastupnika, dok je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama, na prijedlog ministra privrede KS Muharema Šabića, povučen sa dnevnog reda sjednice. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o legalizaciji građevina izgrađenih bez odobrenja za građenje i građevina privremenog karaktera, također je povučen sa ove sjednice.

Na sjednici je utvrđen i Nacrt zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Kantona Sarajevo te je upućen u javnu raspravu u trajanju od 30 dana. Zakonom se uređuju plate i naknade izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u organima zakonodavne i izvršne vlasti KS-a, pravobranica i zamjenika pravobranioca Kantona, te državnih službenika i namještenika u organima državne službe Kantona. Ministar pravde i uprave KS Mario Nenadić kazao je da se ovim nacrtom zakona uređuju određena pitanja vezana za primjenu Zakona o upravnom postupku, te da je to važan potez iz razloga što će spriječiti potencijalne nejasnoće prilikom donošenja pojedinačnih rješenja.

Na ovoj sjednici, za pravobranioca Pravobranilaštva Kantona Sarajevo imenovan je Kemal Karić, koji je tu funkciju obavljao i dosada.

Usvojen je i Prijedlog odluke o pripajanju fakulteta, akademija i naučnoistraživačkih instituta javne ustanove Univerzitet u Sarajevu sa svojstvom pravnog lica, javnoj ustanovi Univerzitetu u Sarajevu u okviru kojeg nastavljaju sa radom kao organizacione jedinice bez svojstva pravnog lica. Također su usvojeni i prijedlozi odluka o o proširenju djelatnosti javnih ustanova Srednjoškolski centar Hadžići, Srednja građevinsko-geodetska škola Sarajevo i Srednja škola metalskih zanimanja na djelatnost obrazovanja odraslih.

Usvojeni su i prijedlozi odluka o usvajanju Programa uređenja građevinskog zemljišta i realizacije kapitalnih investicija za 2018. godinu i o izmjenama i dopuni Odluke o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja Javne ustanove Opća bolnica "Prim. dr Abdulah Nakaš".

Skupština KS dala je i saglasnost na Nacrt ugovora o kupoprodaji poslovnog prostora za potrebe ambulante porodične medicine JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo – ambulanta Rosulje u Općini Vogošća. Riječ je o kupoprodaji poslovnih prostora površine 330,70 metara kvadratnih u vrijednosti od 475.000 KM.

Data je saglasnost i na prijedlog Odluke o osnivanju Javne ustanove “Collegium artisticum” Sarajevo, te prijedloge odluka o usklađivanju statusa Kantonalnog javnog preduzeća “Veterinarska stanica” d.o.o. Sarajevo i osnivanju podružnice u Kantonalnom javnom preduzeću “Veterinarska stanica” d.o.o. Sarajevo – “Podružnica 1” - Prača.

Prijedlog odluke o osnivanju Javne ustanove „Centar za napredne tehnologije" u Sarajevu također je usvojen.

Zastupnici su usvojili i prijedloge odluka o potvrđivanju razrješenja kao i imenovanja predsjednika i članova skupština kantonalnih javnih preduzeća "Park","Pokop", "Sarajevogas", "Toplane- Sarajevo" , "Tržnice – pijace“ i "Rad", te kantonalnih javnih preduzeća “Centar Skenderija, “Poljoprivredno dobro Butmir”, “Sarajevo – šume”, “Veterinarska stanica” i “ZOI 84”.

Skupština je dala saglasnost za potpisivanje ugovora o zamjeni nekretnina između Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo i Safeta Pozderovića u svrhu realizacije Odluke o dopunama odluke o usvajanju projekta „Opsada i odbrana Sarajeva 92-95“- potprojekta stavljanja u funkciju i preuređenja restorana „Kon-Tiki“ u spomen obilježje-Muzej stradanja građana Bosne i Hercegovine.

Prijedlog odluke o statusnoj promjeni Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i poginulih boraca, memorijalnih centara i spomen obilježja žrtava genocida također je dobio saglasnost Skupštine.

Premijer KS Adem Zolj povukao je sa dnevnog reda sjednice 32. tačku koja se odnosi na programe rada i finansijske izvještaje ustanova iz oblasti zdravstva za 2018. godinu. Ove ustanove će u narednom periodu doraditi svoje programe u skladu sa rebalansiranim budžetom ZZO-a, te će se ova tačka dnevnog reda naći na julskoj sjednici Skupštine KS.

Skupština je dala saglasnost za osnivanje JU Osnovna škola "Aneks" čija je izgradnja pri kraju, a koja bi trebala početi sa radom od naredne školske godine.

Usvojeni su izvještaji o radu i finansijskom poslovanju za 2017. godinu javnih ustanova Sarajevska filharmonija, Pozorište mladih, Sarajevski ratni teatar – SARTR, Biblioteka Sarajeva, dok izvještaji JU Narodno pozorište Sarajevo i Kantonalnog zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa nisu dobili podršku većine zastupnika.

Zastupnici nisu prihvatili Izvještaj o radu Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo za prošlu godinu.