Sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća KS: Socijalni partneri podržali nacrte zakona o lokalnoj samoupravi te plaćama i naknadama u organima vlasti KS

Članovi Ekonomsko-socijalnog vijeća Kantona Sarajevo (ESV KS), kojim je predsjedavala njegova predsjednica i ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS Amela Dautbegović, raspravljali su jučer o nacrtima zakona o lokalnoj samoupravi i zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti KS. Sjednici je prisustvovao i novoimenovani član ESV-a premijer KS Adem Zolj.

Kako je kazala ministrica Dautbegović, pored ova dva izuzetno važna zakona, Vijeće je razmatralo Izvještaj o svom radu za prošlu godinu, kao i Program rada ESV-a KS za ovu godinu.  

Predlagač pomenutih zakona ministar pravde i uprave KS Mario Nenadić je naveo kako je ministarstvo koje predvodi u proteklom periodu posvetilo posebnu pažnju izradi ovih zakona.

„Razmatranje Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti KS ne donosi nikakvo povećanje plaća, bilo kome u javnom sektoru, ali će biti precizirane određene odredbe ovog zakona. Drugi razlog njegove analize jeste primjena implementacije kolektivnih ugovora, posebno kolektivnog ugovora za oblast državne službe. Iako su očekivanja da se plaće u javnom sektoru podižu, Kanton Sarajevo, u odnosu na druge nivoe vlasti, ima najnižu osnovicu za obračun plaća uposlenih u javnoj službi, a to je 290 KM“, rekao je ministar Nenadić.

Naveo je, kao primjer, da osnovica u Federaciji BiH iznosi 315, Gradu Sarajevu 380, zatim općinama: Ilidža 380, Centar 340, Ilijaš 306, Vogošća 305, Novi Grad 360, Novo Sarajevo 350, Trnovo 300, Hadžići 310 i Stari Grad 315.

„Dakle, vrlo odgovorno, KS i sa ovom osnovicom od 290 KM je za 10 KM još uvijek sa manjom osnovicom nego bilo koji drugi nivo vlasti. Radimo jedan odgovoran posao i radimo ga sa punom savješću“, istakao je ministar Nenadić.

Zbog toga, ESV KS je ovu temu analiziralo posebno sa aspekta konkurentnosti realnog sektora.

„Ne možemo se hvaliti time da su plaće u javnom sektoru male, već moramo vidjeti koliko su one konkurentne i kako one izgledaju u odnosu na realni sektor i standard stanovnika Kantona“, naglasio je ministar Nenadić i dodao da će biti analizirane i druge naknade prisutne u javnom sektoru, koje jesu ili nisu teret razvoju realnog sektora u Kantonu Sarajevo.

Oba nacrta zakona svi socijalni partneri su podržali te najavili kako će svoje konkretne prijedloge i sugestije u pismenoj formi u narednom periodu dostaviti predlagaču - Ministarstvu pravde i uprave KS.