Sastanak ministra Nenadića i direktora Cordobe: Iskazana podrška OSCE-a pozitivnim procesima u Vladi i Ministarstvu pravde i uprave KS

Ministar pravde i uprave Kantona Sarajevo Mario Nenadić održao je jučer redovan koordinirajući sastanak sa direktorom Sektora za ljudska prava pri misiji OSCE-a u Bosni i Hercegovini Ferminom Cordobom.

Tom prilikom, ministar Nenadić je upoznao direktora Cordobu o realiziranim i tekućim aktivnostima Ministarstva pravde i uprave KS, a vezanim za realizaciju programskih zadaća.

Posebno je tokom sastanka bilo razgovora o veoma uspješnoj aktivnosti resornog ministarstva pri donošenju 20 zakona u Kantonu Sarajevo koji su svi jednoglasno usvojeni od strane članova Vlade i Skupštine KS, što je vrlo neobičan i afirmativan rekord ili kvalitet u upravi u BiH.

Također je ministar Nenadić ukazao predstavniku OSCE-a na određene probleme koji rezultiraju nedovoljnom efikasnošću pravosuđa u KS i o potrebi podizanja kapaciteta pravosudnih institucija, s ciljem bržeg rješavanja predmeta.

Ministar Nenadić je informisao predstavnika OSCE-a da je neefikasnost pravosuđa dovela do jednog apsurda koji podrazumijeva veliki broj odluka Ustavnog suda BiH, ali i Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu, zbog dužine trajanja sudskih postupaka i sve većeg broja aplikanata koji podnose zahtjeve za naknade štete radi nastale nematerijalne štete kao posljedice neprimjereno dugog trajanja sudskih postupaka u KS.

Ministar Nenadić je obavijestio direktora Cordobu o progresu koji je urađen u radu Pravobraniteljstva KS i zaštiti imovine KS, kao i sa radom Zavoda za besplatnu pravnu pomoć KS u kojem je proširena lista osoba kojima je omogućena besplatna pravna pomoć u KS.

Bilo je razgovora i o ukupnom funkcioniranju pravosuđa, inspekcija, posebno Upravne inspekcije, a sve s ciljem zaštite procesa koji u konačnici treba da dovode do veće pravne sigurnosti građana u KS.

S druge strane, direktor Cordoba prenio je riječi podrške OSCE-a svim naporima koje radi Ministarstvo pravde i uprave KS te istakao odličnu višegodišnju saradnju koja teče od prvog dana preuzimanja mandata.

Direktor Cordoba je rekao da će OSCE uvijek pružati podršku svim pozitivnim procesima u Vladi KS i Ministarstvu pravde i uprave KS, isto kao što je to radio prilikom davanja konkretne podrške za projekte reforme lokalne samouprave u KS.

Posebno je pohvalio Vladu KS, konkretno Ministarstvo pravde i uprave KS na pružanju podrške u radu Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom, jer je taj Ured u dosadašnjem radu pokazao jednu odlučnost KS za efikasnu borbu protiv organizirane ili bilo kakve druge vrste korupcije u KS.

S tim u vezi, najavio je i daljnju podršku te podsjetio da se radi o zajedničkom projektu evropskih i drugih međunarodnih institucija te zatražio od ministra Nenadića da i u budućnosti ovakav projekt podržava.

OSCE je svoj stav o radu ovog Ureda iznio na velikoj konferenciji koja je tokom prošle godine održana u Beču, gdje je Ured za borbu protiv korupcije KS naveden kao primjer dobre prakse.

Direktor Cordoba je naglasio je da su se već i na drugim prostorima u BiH, kako u RS-u tako i u pojedinim kantonima FBiH, desile također pozitivne promjene jer su pokrenute aktivnosti koje su u osnovi krenule iz KS.

Na kraju sastanka, direktor Cordoba se zahvalio ministru Nenadiću i Vladi KS na dobroj saradnji i na zajedničkoj koordinaciji aktivnosti iz nadležnosti Vlade KS i OSCE-a.