Projekt elektronskog povezivanja notarske službe sa javnim registrima je vrlo značajan za Kanton Sarajevo

Elektronsko povezivanje notara i javnih registara, kao i nastavak aktivnosti regionalnog projekta digitalizacije notarskih ureda i notarskih komora bio je povod današnjeg sastanka ministra pravde i uprave Kantona Sarajevo Marija Nenadića sa predsjednikom Notarske komore Federacije Bosne i Hercegovine Ademom Jakupovićem. Na sastanku su prisustvovali i predstavnici Notarske komore iz Savezne Republike Njemačke i GIZ-a Otvorenog regionalnog fonda.

Kako je istakao predsjednik Jakupović, ovaj projekt je rezultat dugogodišnje saradnje s GIZ-om (projektom pravna reforma), a njegov cilj je iznalaženje optimalnih rješenja za digitalizaciju notarskih ureda i notarskih komora u svim zemljama regije, počevši od Federacije Bosne i Hercegovine u kojem bi se realizirao kao pilot projekt.

Predstavnici Notarske komore SR Njemačke ovom su prilikom prezentirali informacioni sistem koji se uspješno primjenjuje u ovoj zemlji od 2007. godine. Osnovna svrha njegove implementacije u Bosni i Hercegovini bila bi u funkciji pripreme za pristup Evropskoj uniji.

Ministar Nenadić je rekao kako resorno ministarstvo najprije izražava zadovoljstvo, kao i opredjeljenost da uzme učešće u aktivnostima koje će uslijediti u narednom periodu u saradnji sa svim zainteresiranim stranama u Federaciji Bosne i Hercegovine. To se, po njegovim riječima, prvenstveno odnosi na zakonodavni kao i politički, te tehnički aspekt u organizaciji i odvijanju ovih procesa.

"Budući da se projekt realizira od strane Notarske komore Federacije Bosne i Hercegovine i Općinskog suda u Sarajevu koji je ujedno i najveći sud u BiH sa oko 530 zaposlenih, svjesni smo značaja unapređenja efikasnosti i modernizacije ukupnog sistema", naglasio je ministar Nenadić.

Projekt elektronskog povezivanja notarske službe sa javnim registrima je jedna od aktivnosti planiranih i u Strategiji za reformu sektora pravde u Bosni i Hercegovini za period od 2014. do 2018. godine, a očekivani efekti su pored unapređenja efikasnosti notarske službe te podizanja ugleda notarske profesije i rasterećenje organa pravosuđa u Bosni i Hercegovini.