Priprema amandmana na Ustav Kantona Sarajevo i Nacrta zakona o lokalnoj samoupravi

Prvi sastanak radne grupe za izradu amandmana na Ustav Kantona Sarajevo i Nacrta zakona o lokalnoj samoupravi održan je krajem protekle sedmice.

Sastanku su prisustvovali predstavnici Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo, kao nosioca izrade propisa te predstavnici jedinica lokalne samouprave, predloženi od strane načelnika općina i gradonačelnika.

Shodno Programu rada Ministarstva pravde i uprave KS za 2020. godinu, u dijelu poslova iz nadležnosti Skupštine KS, planirane su aktivnosti na pripremi amandmana na Ustav Kantona Sarajevo i Zakona o lokalnoj samoupravi.

Imajući u vidu navedeno, resorna ministrica Mersa Kustura, donijela je 01. jula 2020. godine rješenje o formiranju radne grupe za izradu amandamana na Ustav Kantona Sarajevo i Nacrt Zakona o lokalnoj samoupravi, koji je uručen na sastanku svim njenim članovima.

U uvodnom obraćanju na sastanku, ministrica je istakla da je izrada Nacrta zakona o lokalnoj samoupravi složen i zahtjevan zadatak, ali smatra da radna grupa, s obzirom na iskustvo njenih članova, ima kapacitete da uspješno realizuje postavljene zadatke.

Istaknuto je da je preduslov za donošenje Zakona o lokalnoj samoupravi usvajanje novih amandmana na Ustav koji bi omogućili izradu Nacrta zakona o lokalnoj samoupravi, prihvatljivog i za jedinice lokalne samouprave.

Usaglašeno je da se, kao polazna osnova za rad radne grupe, koristi prethodni Nacrt zakona o lokalnoj samoupravi, te da se primjedbe jedinica lokalne samouprave koje su iznesene u toku prethodne javne rasprave, dostave svim članovima ove radne grupe, kako bi bili upoznati sa svim primjedbama i dosadašnjim aktivnostima na izradi Nacrta zakona.

Radna grupa će u narednom periodu intenzivirati aktivnosti kako bi amandmani na Ustav Kantona Sarajevo i Nacrt Zakona o lokalnoj samoupravi što prije bili upućeni u dalju zakonodavnu proceduru.