Predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti Kantona, Grada i općina o amandmanima na Ustav KS

Premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković i ministar pravde i uprave Mario Nenadić, u saradnji sa Misijom OSCE-a u BiH, organizovali su danas raspravu o amandmanima L-LV na Ustav Kantona Sarajevo za predstavnike zakonodavne i izvršne vlasti Kantona, Grada Sarajevo i općina u sastavu KS. Raspravi su prisustvovali i predstavnici Saveza općina i gradova FBiH i Centra civilnih inicijativa.

Ministar Nenadić je istakao da je riječ o jednoj od najvažnijih reformi u Kantonu Sarajevo poslije rata, ali i u mandatu Vlade u ovom sastavu. Po njegovim riječima, Vlada KS posvetila je mnogo pažnje pripremi ovih amandmana. Trenutno ih je osam, a o njima će danas svoju riječ dati i Komisija za ustavna pitanja Skupštine KS.

Upoznao je prisutne o namjerama Vlade KS da se na precizniji i detaljniji način urede pitanja nadležnosti Kantona, Grada i općina. Obavijestio ih je da ne postoji širi konsenzus interesa za uključivanje i drugih općina u trenutni teritorijalni sastav Grada. Iako se očekivalo da će postojati veliki interes za uključivanje općina Ilidža i Vogošća u sastav Grada, to se nije desilo, kazao je ministar.

"S ciljem sprečavanja daljnih štetnih posljedica i destrukcija po ustavno-pravno uređenje u Kantonu Sarajevo kao i funkcionalnije i efikasnije nadležnosti Kantona, Grada i općina ocijenjeno je da je trenutno najprihvatljivije rješenje da se zadrži trenutna teritorijalna organizacija Grada", izjavio je nakon današnje rasprave ministar Nenadić.

Ukoliko se ovi amandmani usvoje na Skupštini KS, najavio je donošenje novih zakona o lokalnoj samoupravi, pripadnosti javnih prihoda, o imovini Kantona, komunalnoj privredi, iz oblasti predškolskog i osnovnog obrazovanja kao i niza drugih zakona i podzakonskih akata, te općih akata na nivou Grada i svih općina.

"Ocijenjeno je da je ovo pitanje neophodno što hitnije riješiti na nivou Kantona Sarajevo iako i dalje postoje divergentne pozicije predstavnika Grada i općina", naglasio je ministar Nenadić.

Dodao je da će se amandmani na Ustav KS do kraja ovog mjeseca naći na dnevnom redu Skupštine KS.

Također, da usvajanje zakonske i podzakonske regulative i potpuno preuzimanje nadležnosti od onih nivoa vlasti, kako to bude propisano novim Ustavom KS kao i spomenutim zakonima, treba da se desi u periodu od dvije godine od dana stupanja na snagu ustavnih amandmana.

"To je aktivnost koju smo dužni realizirati u odnosu na 17 presuda Ustavnog suda, a u kojima se navodi da je Kanton Sarajevo povrijedio prava lokalne zajednice na lokalnu samoupravu", naglasio je ministar. Podsjetio je da je još 2006. godine stupio na snagu Zakon o principima lokalne samouprave u FBiH koji je ostavio rok od 12 mjeseci za usklađivanje akata na nivou Kantona, ali se to nije desilo do danas.

"Sve su to razlozi zbog kojih Vlada KS smatra da u ovim političko-pravnim okolnostima postoji raspoloženje za usvajanje amandmana na Ustav KS, koji u najmanju ruku popravljaju stanje, iako smo svjesni da ne definiraju sva otvorena pitanja jer je mnogo njih uređeno ustavima BiH, FBiH ali i Izbornim zakonom BiH, Zakonom o pravima pripadnika nacionalnih manjina i drugim zakonima viših nivoa vlasti", zaključio je ministar Nenadić.