Potpisan Protokol o saradnji institucija za zaštitu žrtava nasilja u KS

Protokol o saradnji i radu Koordinacionog tijela na prevenciji, zaštiti i borbi protiv nasilja u porodici u Kantonu Sarajevo potpisalo je danas devet predstavnika institucija Kantona Sarajevo.

Protokol su potpisali ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Amela Dautbegović, policijski komesar Mevludin Halilović, ministrica zdravstva Zilha Ademaj, ministar pravde i uprave Mario Nenadić, ministar za obrazovanje, nauku i mlade Elvir Kazazović, glavna kantonalna tužiteljica Dalida Burzić, izvršna direktorica Fondacije lokalne demokratije Jasmina Mujezinović i predsjednik Koordinacionog odbora udruženja osoba sa invaliditetom u KS Fikret Zuko te sekretar ministra unutrašnjih poslova KS Vedrana Mulabdića.

“Cilj zaključivanja Protokola je uspostavljanje i poticanje multidisciplinarne saradnje potpisnika radi unapređenja prevencije i zaštite žrtava nasilja u porodici, podizanja veće kvalitete i efikasnosti u prevenciji, zaštiti, radu i djelovanju u sistemu zaštite od nasilja u porodici u KS-u “, kazala je ministrica Dautbegović.

Protokol se temelji na odredbama zakona Federacije BiH koji tretiraju ovi oblast, a tužiteljica Burzić je pojasnila da se nasilje u porodici ne mora uvijek tretirati kao krivično djelo, nego i kao prekršajna odgovornost.

”Praksa je pokazala da je efikasnija i produktivnija bolja zaštita žrtve po prekršaju nego po osnovu krivične odgovornosti. Jer u slučaju prekršajne odgovornosti nasilnik se zadržava 30 dana u pritvoru, a žrtva za to vrijeme ima mogućnost da dobije svu zaštitu”, navela je kantonalna tužiteljica Burzić i dodala da se dešava da žrtva koja je prijavila krivično djelo nasilja odustane od svjedočenja u glavnom pretresu.

Činjenica je, naglasila je ona, sve institucije u KS-u imaju nadležnosti i obaveze, a ovim Protokolom će biti bolje uvezani, neće biti nesporazuma u komunikaciji. Time se žrtvama pruža bolja i efikasnija zaštita, a nasilje bi se prepoznalo na vrijeme.

Komesar Halilović je istakao da je povećan broj prijava nasilja u porodici. Policija je samo prva linija, a proces traje sve do odlaska žrtve u sigurnu kuću u kojoj trenutno boravi 100 osoba.

Stoga se Protokolom uređuju prava, obaveze i načini postupanja potpisnika Protokola u osiguranju prevencije svih pojavnih oblika nasilja u porodici, postupanja kod prijave ili saznanja o slučajevima nasilja u porodici, pružanju zaštite žrtvama nasilja u porodici, kao i načini međusobne saradnje potpisnika na unapređenju sistema zaštite od nasilja u porodici.