Ministar Nenadić sa predstavnicima sindikata: Sistematski i transparentno urediti pitanje državne službe

Usaglašavanje teksta Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti u Kantonu Sarajevo bio je povod još jednog sastanka ministra pravde i uprave Kantona Sarajevo Marija Nenadića i saradnika sa predstavnicima Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudske vlasti i javnim ustanovama u FBiH, Sindikata policije KS, te Samostalnog sindikata kantonalnih državnih službenika i namještenika.

Ovom prilikom, predstavnici sindikata iznijeli su svoje stavove koji se odnose na propisivanje prava po osnovu radnog odnosa državnih službenika i namještenika. Informisali su ministra da su državni službenici i namještenici u KS kategorija uposlenih u javnom sektoru koja je već duži period u diskriminirajućem položaju u odnosu na druge zaposlene u javnom sektoru, pri čemu konretno misle na obrazovanje, zdravstvo i komunalnu privredu.

Iskazali su svoj interes da se Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti KS usaglasi i nađe pred zastupnicima Skupštine KS što prije, jer je to preduslov za poboljšanje standarda ove kategorije uposlenih.

Mišljenja su kako se njihov položaj treba upoređivati sa standardom u Kantonu Sarajevo, a ne u Federaciji BiH, jer oni žive, rade, troše i funkcioniraju u KS.

Zadovoljni su načinom na koje resorno ministarstvo vodi pregovore s njima, te su naveli i kako smatraju da je to i jedini pravi način da se adekvatno riješi sudbina državnih službenika i namještenika.

Ministar Nenadić je podsjetio predstavnike sindikata na finansijska ograničenja u Budžetu KS i prihvatio stav da se profesionalna državna služba zasniva na zadovoljnom radniku, onom koji će svoj rad naplatiti, u najmanju ruku, kao i drugi koji su u sličnom ili jednakom položaju u javnom sektoru u Kantonu Sarajevo.

Potvrdio je da je interes Vlade KS da u okviru državne službe svaki činovnik bude plaćen po jednakim uvjetima za isto radno mjesto, kako ne bi dolazilo do diskriminacije, ne samo u odnosu na uposlenike izvan javne uprave, nego i unutar nje.

Napravio je i poređenja određenih sektora privrede i privatnih sektora i upozorio na određena ograničenja koja u tom smislu postoje.

I ovoga puta učesnici sastanka prošli su kroz kompletan predloženi tekst Zakona o plaćama.

Određene odredbe oko kojih je postojala suglasnost i koje je ministar mogao prihvatiti su usuglašene i uvrštene u tekst Zakona o plaćama i naknadama, dok je određeni broj pitanja ostao neusuglašen. Riječ je, uglavnom, o onim pitanjima koja se odnose na utvrđivanje načina obračuna plaće i drugih primanja iz radno – pravnog osnova, nagrađivanja, plaćanja naknade za prijevoz na posao i s posla, regresa i neka druga veoma složena pravna i financijska pitanja. Napravljena je i uporedba  tekstova zakona u  Kantonu i u Federaciji.

Predstavnici sindikata su svjesni mogućnosti Kantona Sarajevo, ali su potcrtali kako je potrebno da se svi zaposlenici dovedu u jednak položaj u javnom sektoru i da dijele istu ili makar sličnu sudbinu.

Ministar Nenadić je predložio da se s ciljem konačnog definiranja određenih pitanja u tekstu pomenutog zakona pribavi preliminarna fiskalna procjena od strane Ministarstva finansija KS, kako bi se razgovori održali u skorije vrijeme.

Najavio je da će se u naredni petak održati novi sastanak na koji će biti pozvani premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković i ministar finansija Jasmin Halebić.

Predstavnici sindikata su ohrabreni namjerama Vlade i Ministarstva da se pitanja državne službe počne sistematski i transparentno uređivati i u tom kontekstu naglasili su da je važno ove procese voditi dosljedno, a s ciljem predstojećih razgovora oko kolektivnog ugovora i drugih propisa koji tretiraju prava i obaveze državnih službenika i namještenika.