POZIV NA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI

POZIV NA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI

-nacrt Zakona o lokanoj samoupravi-

 

  1. Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica, kantonalni, gradski i općinski organi uprave, kantonalna javna i kantonalna javna komunalna preduzeća, javne ustanove čiji je osnivač Kanton Sarajevo, Grad Sarajevo i općine na teritoriji Kantona Sarajevo, naučne i stručne ustanove, organizacije civilnog društva i nevladinog sektora, da uzmu učešće u javnoj raspravi na nacrt Zakona o lokanoj samoupravi.
  2. Sve primjedbe, prijedloge i sugestije dostavljaju se Vladi Kantona Sarajevo koja organizuje i provodi javnu raspravu u trajanju od 90. dana.
  3. Tekst nacrta Zakona o lokalnoj samoupravi možete naći na web stranici Skupštine Kantona Sarajevo (https://skupstina.ks.gov.ba/ ) ili na slijedećem linku: