Ministar Mario Nenadić prisustvovao Konferenciji Vladavina prava i pristup pravdi u BiH

Ministar pravde i uprave Kantona Sarajevo Mario Nenadić, pomoćnik ministra Irena Zima i direktor Zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći Velija Nuhanović, prisustvovali su 06.06. Konferenciji Vladavina prava i pristup pravdi u Bosni i Hercegovini, u organizaciji udruženja Vaša prava Bosne i Hercegovine i Ambasade Kraljevine Holandije u Bosni i Hercegovini.

Forum je okupio niz domaćih i sudionika iz regiona kako bi se raspravljalo o pitanjima provedbe Strategije za reformu sektora pravde u Bosni i Hercegovini za period 2014. do 2018. godine, sa fokusom na obezbjeđenje pravnog i institucionalnog okvira za uspostavljanje sveobuhvatnog sistema besplatne pravne pomoći u BiH, kreiranje efikasnijeg pristupa pravdi, te pomoć građanima BiH i njenim institucijama u ispunjavanju obaveza u procesu EU integracija.

Konstatovano je da je materija besplatne pravne pomoći u Bosni i Hercegovini uređena fragmentirano većim brojem zakona u entitetima, kantonima i na nivou Bosne i Hercegovine, te da je donošenje zakona o besplatnoj pravnoj pomoći na državnom nivou neophodno za stvaranje efikasnog i održivog sistema pravne pomoći kao i ispunjenja preuzetih međunarodnih obaveza.

Kanton Sarajevo je, realizirajući jedan od strateški utemeljenih projekata u ovom segmentu reforme sektora pravde u BiH, među prvima, uspostavio pravni i institucionalni okvir za pružanje besplatne pravne pomoći, te od 2013. godine uz podršku partnera u projektu UNDP-a, u punom kapacitetu radi kantonalni Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći. Na ovaj način Kanton Sarajevo je omogućio svojim građanima pravično suđenje i jednak pristup pravdi pred sudom i drugim organima u skladu sa principima Evropske povelje o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda.

Slika: