Godišnjica rada notarske službe u Federaciji Bosne i Hercegovine

04.05.2007. godine u Federaciji Bosne i Hercegovine je počela sa radom notarska služba, kao javna služba, u sklopu provođenja utvrđenih preporuka Evropske komisije u cilju proširenja Evropske unije, kako bi se postiglo povećanje stepena pravne sigurnosti, rasteretilo pravosuđe i javna uprava, poboljšala njihova organizacija i učinkovitost, te stvorile pretpostavke za siguran i povoljan ekonomski ambijent u Bosni i Hercegovini.

Notarska služba u Bosni i Hercegovini regulisana je modernim evropskim zakonima donesenim u nizu reformskih propisa, a u cilju pristupanja evropskim integracijama, te harmoniziranim sa propisima i sistemom latinskog notarijata, koji je primijenjen u većini kontinentalnih zemalja Evropske unije. Notarske isprave su javne isprave sa punom dokaznom snagom, a mogu biti i izvršne isprave koje se izvršavaju kao i pravosnažne sudske presude bez vođenja parničnog postupka, što potvrđuje njihovu ulogu i značaj u pravnom prometu u Bosni i Hercegovini.

Nakon devet godina uspješnog rada notarijata na području Kantona Sarajevo i postignutih ciljeva koji su značajno doprinijeli povećanju stepena pravne sigurnosti u oblasti prometa nekretnina i registracije poslovnih subjekata, danas možemo govoriti o respektabilnoj javnoj službi, te ovom prilikom upućujemo čestitke svim imenovanim notarima sa službenim sjedištem na području Kantona Sarajevo kao i Notarskoj komori Federacije Bosne i Hercegovine, sa željom da se i u narednom periodu nastavi njihovo unapređivanje i rast, u interesu svih korisnika njihovih usluga.

Ministar pravde i uprave Kantona Sarajevo, Mario Nenadić sa saradnicima